Från svensk låg­bud­get till Hol­ly­wood

FILM: LIGHTS OUT BLEV SPRÅNGBRÄDAN TILL NYA LIVET

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - GUNNAR REHLIN/TT

För någ­ra år se­dan var Da­vid F Sandberg en svensk låg­bud­get­fil­ma­re som hop­pa­des på att nå­gon gång få gö­ra kar­riär i USA. Nu bor han i Los Ang­e­les, har gjort skräck­fil­men An­na­bel­le: Cre­a­tion och ska här­näst gö­ra su­per­hjälte­fil­men Sha­zam.

”Jag tyck­te det var en an­norlun­da sto­ry, och det var en li­ten ut­ma­ning. Vi ser ju ald­rig doc­kan An­na­bel­le rö­ra sig, det är re­geln, så det gäll­de att gö­ra det otäckt än­då.”

DA­VID F SANDBERG

– Det känns som en stor chock, som om jag har hop­pat över 100 steg, sä­ger Da­vid F Sandberg i te­le­fon från hem­met i La-för­or­ten Bee­chwood, nä­ra Hol­ly­wood­skyl­ten.

– Hem­ma i Sve­ri­ge job­ba­de jag all­tid med låg­bud­get, jag har all­tid gjort sa­ker själv. Det var en stor om­ställ­ning att kom­ma hit, det var så myc­ket nytt att jag först kän­de mig dep­pad, men det blev bätt­re och bätt­re. Det var gans­ka job­bigt ett tag, det var myc­ket att lä­ra sig, till ex­em­pel allt som har med Hol­ly­wood­po­li­tik att gö­ra.

UNDER FLE­RA ÅR gjor­de Da­vid F Sandberg och hans hust­ru Lotta kort­fil­mer i skräck­gen­ren. Den tre mi­nu­ter långa och ef­fek­tivt otäc­ka Lights out blev in­ter­na­tio­nellt upp­märk­sam­mad och Da­vid blev er­bju­den att i USA gö­ra en lång­films­ver­sion. Lights out i lång­films­ver­sion blev en fram­gång och han fick möj­lig­het att gö­ra en fort­sätt­ning på An­na­bel­le, som kom 2014 och ha­de bli­vit en myc­ket stor publik­fram­gång. Fil­men hand­la­de om hur en fa­milj tving­a­des kon­fron­te­ra en doc­ka som är be­satt av en de­mon.

– Jag fick er­bju­dan­det om att gö­ra en pre­quel re­dan när jag gjor­de slut­mix­en på Lights out. Jag tyck­te det var en an­norlun­da sto­ry, och det var en li­ten ut­ma­ning. Vi ser ju ald­rig doc­kan An­na­bel­le rö­ra sig, det är re­geln, så det gäll­de att gö­ra det otäckt än­då.

FIL­MEN UTSPELAS i ett hus på lan­det och de som här mås­te kon­fron­te­ra An­na­bel­le är en ska­ra barn.

– Jag gil­lar att job­ba med barn, och här i USA är de så proff­si­ga. En­da nack­de­len är att ar­bets­reg­ler­na sä­ger att de in­te får job­ba hur länge som helst, så ibland mås­te man bry­ta in­nan allt är klart.

Fil­men har ett par kän­da vux­na skå­de­spe­la­re, bland and­ra Mi­ran­da Ot­to från Sa­gan om ring­en-fil­mer­na.

– Hon vil­le se Lights out först och jag var liv­rädd för att hon skulle sä­ga nej.

DA­VID F SANDBERG fort­sät­ter gär­na med skräck­film, han me­nar att det görs väl­digt myc­ket in­tres­sant in­om gen­ren just nu, men han vill ock­så gär­na tes­ta and­ra gen­rer. En möj­lig­het till det kom­mer med näs­ta film – han ska re­gis­se­ra su­per­hjälte­fil­men Sha­zam ef­ter en teck­nad Dc-se­rie.

– Det är väl­digt in­tres­sant, men jag job­bar även på and­ra pro­jekt, och jag är li­te in­vol­ve­rad i kom­man­de tv-pro­duk­tio­ner. Jag vill hål­la på med många sa­ker. Lotta och jag – vi skri­ver och job­bar till­sam­mans – vill gär­na gö­ra en film per år.

Bild: TT

NYTT OCH SKRÄMMANDE. I An­na­bel­le: Cre­a­tion tving­as en grupp barn kon­fron­te­ras med en doc­ka som är be­satt av en de­mon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.