Swift krä­ver en dol­lar i er­sätt­ning för tafs­ning

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

MU­SIK: Popstjär­nan krä­ver en dol­lar, el­ler mot­sva­ran­de åt­ta kro­nor, i er­sätt­ning om ra­di­o­pro­fi­len döms för sex­u­ellt ofre­dan­de.

Någ­ra ögon­blick under en fo­to­gra­fe­ring kom­mer att när­skå­das när popstjär­nan Tay­lor Swift vän­tas vitt­na mot ra­di­o­pro­fi­len Da­vid Mu­el­ler i den rät­te­gång som in­led­des i går.

Hän­del­sen in­träf­fa­de 2013 och en­ligt artisten ska Mu­el­ler då ha dra­git upp hen­nes kjol och taf­sat på ”en pri­vat del på ett olämp­ligt sätt”. Två år se­na­re stäm­de Swift Mu­el­ler som ne­kar till an­kla­gel­ser­na. I stäl­let för att ome­del­bart kon­tak­ta po­li­sen vän­de sig Swift och hen­nes team till Mu­el­lers chef. Två da­gar se­na­re fick han spar­ken.

Da­vid Mu­el­ler ne­kar till an­kla­gel­ser­na och på­står att han för­lo­rat mot­sva­ran­de 24 mil­jo­ner kro­nor, vil­ket har fått ho­nom, i sin tur, att stäm­ma stjär­nan. De är osan­no­likt att de två par­ter­na kom­mer nå en för­lik­ning. Swift å and­ra si­dan sö­ker er­sätt­ning på en dol­lar. I stäl­let vill hon att Mu­el­ler hålls an­sva­rig och att ”tjä­na som ex­em­pel för and­ra kvin­nor som av­står från att of­fent­ligt slip­pa åter­upp­le­va lik­nan­de upp­rö­ran­de och för­ned­ran­de hand­ling­ar”, en­ligt do­ku­ment från rät­te­gång­en.

Rät­te­gång­en äger rum i Den­ver, Co­lo­ra­do och vän­tas på­gå i två vec­kor. Om Mu­el­ler döms ris­ke­rar han upp till två års fäng­el­se. (TT-AP)

Bild: RICHARD SHOTWELL

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.