Ner­vö­sa väl­ja­re bunk­rar mat in­för re­sul­tat

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Någ­ra har fyllt skaf­fe­ri­et med pro­vi­ant. And­ra har ta­git det säk­ra fö­re det osäk­ra och läm­nat hu­vud­sta­den. Det rå­der spänd stäm­ning i Kenya – där ett vän­tat jämnt val ris­ke­rar att ur­ar­ta i våld­sam­he­ter.

I dag är det dags för Kenya att väl­ja pre­si­dent, par­la­ments­le­da­mö­ter och lo­ka­la fö­re­trä­da­re. Det vän­tas bli ett jämnt lopp mel­lan pre­si­dent Uhuru Keny­at­ta och op­po­si­tions­le­da­ren Rai­la Odinga, vil­ket väc­ker min­nen av de blo­di­ga må­na- der­na ef­ter det om­tvis­ta­de va­let 2007.

Edi­tar Ochi­eng har skic­kat bort si­na två dött­rar från kåk­sta­den Ki­be­ra i Nai­ro­bi, ett av de om­rå­den där oro­lig­he­ter bröt ut 2007 då om­kring 1 200 per­so­ner dö­da­des.

– Jag vill in­te spe­la ett 50/50-spel. Jag vill va­ra sä­ker, sä­ger hon till ny­hets­by­rån AFP.

Sä­ker­he­ten kom­mer att för­stär­kas på ga­tor­na i hopp om att årets val blir minst li­ka fred­ligt som det se­nas­te, 2013. Då förekom en del oro­lig­he­ter men in­te alls i sam­ma ut­sträck­ning som för tio år se­dan. Men många keny­a­ner vill va­ra på den säk­ra si­dan och det rap­por­te­ras om så­väl långa kö­er på Nai­ro­bis buss­sta­tio­ner som över­ful­la vag­nar i mat­bu­ti­ker­na.

Va­let blir fjär­de gång­en som 72-åri­ge Odinga gör ett för­sök att bli pre­si­dent. Han häv­dar att han snu­va­des på se­gern bå­de 2007 och 2013 och an­kla­gar Keny­at­ta för att vil­ja rig­ga årets val, an­kla­gel­ser som pre­si­den­ten har till­ba­ka­vi­sat. Det tycks näs­tan ound­vik­ligt att den som för­lo­rar va­let kom­mer att ifrå­ga­sät­ta re­sul­ta­tet.

För många keny­a­ner är det fort­fa­ran­de et­ni­ci­tet – och in­te po­li­tisk över­ty­gel­se – som styr vem som får de­ras röst. Bå­de Keny­at­ta och Odinga har in i det sista för­sökt nå ut till väl­ja­re i om­rå­den som do­mi­ne­ras av ri­va­len.

– Det är min re­ge­rings plikt att ut­veck­la al­la de­lar av lan­det, oav­sett re­gi­on el­ler till­hö­rig­het, sa­de Keny­at­ta ny­li­gen in­för jub­lan­de publik i sta­den Ki­tui, en­ligt ny­hets­by­rån Reu­ters. (TT)

FO­TO: BEN CURTIS/AP/ARKIV

Keny­as sit­tan­de pre­si­dent Uhuru Keny­at­ta under ett val­mö­te i Nai­ro­bi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.