Tyd­ligt ”ja” till ny grund­lag

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

MAURETANIEN. Det blev ett tyd­ligt ja i folk­om­röst­ning­en i Mauretanien om att änd­ra lan­dets för­fatt­ning och även na­tions­flag­gan.

Änd­ring­ar­na som dri­vits av pre­si­dent Mo­ha­med Ould Ab­del Aziz in­ne­bär bland an­nat lan­dets se­nat el­ler ”and­ra kam­ma­re” i par­la­men­tet av­skaf­fas och er­sätts av ett ”re­gi­onråd” med le­da­mö­ter val­da i re­gi­o­ner­na.

Flag­gan, isla­miskt ut­for­mad i grönt med ny­må­ne och stjär­na, ska få rö­da band som hyll­ning till dem som off­ra­de livet i kam­pen mot ko­lo­ni­al­mak­ten Frank­ri­ke. (TT-AFP)

FO­TO: REBECCA BLACKWELL/AP/ARKIV

Sit­tan­de pre­si­den­ten Mo­ha­med Ould Ab­del Aziz på en valaf­fisch i fat­ti­ga kvar­ter i hu­vud­sta­den Nou­akchott.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.