Iden­ti­tets­kap­ning­ar­na ökar

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

BROTT. Fler svens­kar har ut­satts för en id-kap­ning, vi­sar en Si­fo-un­der­sök­ning som ge­nom­förts på upp­drag av Mysa­fe­ty, rap­por­te­rar Ekot i Sve­ri­ges Ra­dio. I den se­nas­te mät­ning­en sva­rar 2,8 pro­cent att de drab­bats under det se­nas­te året – en upp­gång från 2,3 pro­cent i sam­ma un­der­sök­ning från för­ra året. I re­el­la tal in­ne­bär ök­ning­en att om­kring 50 000 fler svens­kar ut­sat­tes för brot­tet.

Be­dra­ga­re an­vän­der kap­ning­ar­na för att stjä­la peng­ar el­ler kö­pa va­ror i den drab­ba­de per­so­nens namn. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.