Allt fler är öp­pet ar­bets­lö­sa

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

ARBETSMARKNAD. I slu­tet av för­ra vec­kan var 196 416 per­so­ner in­skriv­na som öp­pet ar­bets­lö­sa hos Ar­bets­för­med­ling­en. Det är 3 611 fler än vec­kan fö­re och 5 457 fler än sam­ma vec­ka i fjol.

Sam­ti­digt del­tog 161 425 per­so­ner i pro­gram med ak­ti­vi­tets­stöd, 885 fär­re än vec­kan fö­re och 157 fär­re än i fjol.

Under vec­kan an­mäl­des 18 223 nya plat­ser till lan­dets ar­bets­för­med­ling­ar. Det är 6 998 fler jäm­fört med vec­kan fö­re och 347 fär­re än i fjol. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.