”En gif­tig och oro­lig mil­jö”

Usa-di­plo­ma­ter oro­as över ett ut­ri­kes­de­par­te­ment i fritt fall – Til­ler­son iso­le­rar sig

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Tom­ma sto­lar, uru­sel stäm­ning och oro bland de an­ställ­da. Under Rex Til­ler­sons led­ning tycks det ame­ri­kans­ka ut­ri­kes­de­par­te­men­tet gå på tom­gång – nå­got som kan ut­ma­na USA:S ställ­ning i världen.

När Do­nald Trump till­träd­de som pre­si­dent gjor­de han ti­digt klart att det var mi­li­tä­ra musk­ler – in­te di­plo­ma­ti – som var hans me­lo­di. Vi­ta hu­set har fö­re­sla­git ned­drag­ning­ar i bud­ge­ten på runt 30 pro­cent och ve­te­ra­ner in­om di­plo­mat­kå­ren har be­skri­vit det som att ut­ri­kes­de­par­te­men­tet är under at­tack.

Sam­ti­digt kri­ti­se­ras ut­ri­kesmi­nis­ter Rex Til­ler­son för att iso­le­ra sig på sitt kon­tor och ute­stänga kar­riär­di­plo­ma­ter f rån­vik­ti­ga be­slut.

– Det finns en mot­sätt­ning mel­lan vad Trump vill gö­ra och vad de tra­di­tio­nel­la di­plo­ma­ter­na vill gö­ra och hur de bru­kar ar­be­ta. Trump har va­rit väl­digt kri­tisk mot den tra­di­tio­nel­la ut­ri­kes­po­li­ti­ken och vill läg­ga om den, sä­ger Dag Blanck, pro­fes­sor i Nord ame­ri­kastu­di­er vid Uppsa­la uni­ver­si­tet.

De se­nas­te vec­kor­na har ame­ri­kans­ka me­di­er fyllts av rap­por­ter om ka­os och låg mo­ral bland Ud-tjäns­te­män­nen. Många av käl­lor­na är ano­ny­ma, men The New York Ti­mes har ta­lat med fle­ra per­so­ner som har läm­nat myn­dig­he­ten och som öp­pet ut­tryc­ker sin kri­tik.

Nan­cy Mcel­dow­ney, som var chef­för ut­bild­nings­en­he­ten FSI fram till det att hon ny­li­gen gick i pen­sion, be­skri­ver en ”gif­tig, oro­lig mil­jö och or­ga­ni­sa­tion”. Den ti­di­ga­re Qa­tar am­bas­sa­dö­ren Da­na Shell Smith an­ser det mest slå­en­de va­ra det ”full­kom­li­ga och ab­so­lu­ta för­ak­tet för vår kom­pe­tens”, och den ti­di­ga­re Tu­ni­si­en am­bas­sa­dö­ren Jak e Wal­les sä­ger att det hand­lar om ”en lång­sam upp­lös­ning av in­sti­tu­tio­nen”.

Där­till har Trump och Til­ler­son ut­tryckt oli­ka åsik­ter om att USA drar sig ur Pa­ris­av­ta­let, om kärn­va­pen­av­ta­let med Iran och den sau­disk­led­da bloc­ka­den av Qa­tar. Vi­ta hu­set har ock­så lagt sig i Til­ler­sons val av per­so­nal sam­ti­digt som Trumps svär­son och toppråd­gi­va­re Ja­red Kush­ner kli­vit in i hög­pro­fi­le­ra­de frå­gor som Mel­la­nöstern­kon­flik­ten.

Til­ler­son har sagt att hans ti­di­ga­re jobb som chef för ener­gijät­ten Ex­x­on var myc­ket enkla­re – men han har ock­så av­vi­sat en­vi­sa ryk­ten om att han tän­ker slänga in hand­du­ken.

– Til­ler­son mär­ker vad många har märkt som job­bar i Trumps när­het, att det är pre­si­den­tens ord som gäl­ler och att man in­te går emot ho­nom. Det blir svårt för Til­ler­son att dri­va ut­ri­kes­po­li­tik, sä­ger Blanck.

Nu­va­ran­de och ti­di­ga­re di­plo­ma­ter har i ame­ri­kans­ka me­di­er ut­tryckt att Trumps re­ge­ring med osam­man­häng­an­de po­li­tik och miss­lyc­kan­den med att till­sät­ta ett stort an­tal be­fatt­ning­ar in­om ut­ri­kes­de­par­te­men­tet även­ty­rar USA:S di­plo­ma­ti och roll i världen.

Av­sak­na­den av en tyd­lig ut­ri­kes­po­li­tisk stra­te­gi och oer­far­na per­so­ner på vik­ti­ga po­si­tio­ner ris­ke­rar att le­da till att and­ra län­der för­sö­ker ut­ma­na USA, en­ligt USA­fors­ka­ren Fri­da Stran­ne.

”Om Washing­ton upp­fat­tas som in­kom­pe­tent och ut­an en en­het­lig lin­je kan and­ra ak­tö­rer bli mer be­näg­na att ta stör­re plats i oli­ka sam­man­hang” skri­ver Stran­ne, kopp­lad till Hög­sko­lan i Halm­stad och Uppsa­la uni­ver­si­tet, i en kom­men­tar till TT.

Ur ame­ri­kansk syn­vin­kel är oron be­fo­gad, eftersom lan­dets styrke­po­si­tion ut­ma­nas av il­la fun­ge­ran­de struk­tu­rer och då­ligt le­dar­skap, en­ligt Stran­ne.

”USA är den i sär­klass star­kas­te su­per­mak­ten som världen haft men man har på oli­ka sätt tap­pat i bå­de an­se­en­de och stra­te­gisk styr­ka se­dan Irak­kri­get. Det är många i DC som under lång tid har oro­ats över att man be­fin­ner sig i en nedåt­slut­tan­de kur­va. Med Trump som pre­si­dent har bå­de den oron och de fak­tis­ka skä­len till det­ta för­dju­pats”, skri­ver hon.

So­fia Eriks­son/tt

FO­TO: CLIFF OWEN/AP/ARKIV

Vän­der di­plo­ma­ter­na ryg­gen. USA:S ut­ri­kesmi­nis­ter Rex Til­ler­son (till hö­ger) på väg in till sitt kon­tor på ut­ri­kes­de­par­te­men­tet i Washing­ton DC. Til­ler­son har kri­ti­se­rats för att iso­le­ra sig från de­par­te­men­tets kar­riär­di­plo­ma­ter och stänga många ute från vik­ti­ga be­slut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.