Slak­ta­re var­nar för grym­he­ter

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Det är grymt och orätt­vist att dö­da djur. Det är bud­ska­pet på en skylt som en slak­te­ri­bu­tik i Usa-del­sta­ten Ka­li­for­ni­en har hängt upp i sitt skylt­föns­ter – i ett för­sök att sät­ta stopp för pro­tes­ter från djur­rätts­ak­ti­vis­ter.

Ak­ti­vis­ter har i må­na­der de­mon­stre­rat ut­an­för en slak­te­ri­bu­tik i Ber­ke­ley. Till slut trött­na­de ägar­na och frå­ga­de vad som skulle krä­vas för att pro­tes­ter­na skulle upp­hö­ra. Kra­vet: En skylt i fönst­ret om att djur har rät­tig­he­ter och att det är grymt att dö­da dem – oav­sett me­tod.

– De sa­de att de vill att Ber­ke­ley ska bli en kött­fri stad och att de är re­do att se till att vår verk­sam­het stängs ner, sä­ger äga­ren Mo­ni­ca Roc­chi­no till ny­hets­by­rån AFP.

Roc­chi­no har lik­nat öve­rens­kom­mel­sen vid ut­press­ning, men sä­ger att skyl­ten in­te har på­ver­kat kun­der­na.

– Vi an­sträng­er oss för att se till att vårt kött kom­mer från lo­ka­la går­dar, att dju­ren föds upp så hu­mant så möj­ligt. Vi vill att det ska va­ra det per­fek­ta köt­tet. Vå­ra kun­der vet det­ta och stöd­jer oss.

Ber­ke­leys borg­mäs­ta­re Jes­se Ar­re­gu­in be­skri­ver på­tryck­ning­ar­na som tra­kas­se­ri­er.

”Att krä­va att af­fä­ren ska hänga upp en skylt som fram­för grup­pens åsik­ter i ut­byte mot att pro­tes­ter­na ska upp­hö­ra är för­tryc­kan­de, fel­ak­tigt och in­te ett sätt som en myc­ket äls­kad lo­kal verk­sam­het ska be­hand­las på”, skri­ver han på Fa­ce­book. (TT)

FO­TO: TT/ARKIV

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.