På sa­fa­ri i gott säl(l)skap

So­la, ba­da och äta fisk; in­te så olikt oss män­ni­skor under som­mar­se­mestern. Vi tar en tur i den ytt­re skär­går­den och träf­far obly­ga livsnju­ta­re som trivs längs med väst­kus­ten.

Hallands Nyheter - - Sommar - MIA HOLMBERG KARLSSON 031-62 40 00 mia.holmberg-karlsson@gp.se

So­len står högt på him­len när vi läm­nar kaj­kan­ten i Hönö Klå­vas hamn. Snart om­ges bå­ten och dess pas­sa­ge­ra­re av en sval havs­bris. Skep­pa­re Jhermy Olaus­son styr den lil­la sku­tan Bra­sill med van hand i rikt­ning Vinga. Med små ki­ka­re hårt tryck­ta mot ögon­lo­ber­na spa­nar vi ut över kob­bar och skär i spänd för­vän­tan.

PLÖTS­LIGT SLÅS BÅTMOTORN av och ha­vets kluc­kan­de för­vand­las till en­da ljud­ku­liss. Så ser vi dem. Upp­flug­na på en lav­be­klädd kob­be lig­ger de och ste­ker i sol­ske­net, tätt tätt in­till varand­ra.

– Vi när­mar oss li­te lång­samt så vi in­te skräm­mer bort dem, sä­ger Jhermy Olaus­son däm­pat till den lil­la grup­pen sälturis­ter om­bord på Bra­sill.

30 ME­TER IFRÅN oss trängs ett tju­go­tal knubb­sä­lar på skä­ret. Ny­fik­na hu­vu­den vänds mot bå­ten. En av sä­lar­na hö­jer ena lab­ben i vad som ser ut som en loj häls­ning. De ver­kar onek­li­gen ta det plöts­li­ga säll­ska­pet med ro. Snart är vi så nä­ra att vi till och med kan ur­skil­ja morr­hå­ren ge­nom ki­kar­lin­sen.

– De är run­da och fi­na. De ser ut som att de har ätit myc­ket mat, kon­sta­te­rar Ing­e­la Grund som är på sälsa­fa­ri med ma­ken Karl-erik och barn­bar­nen To­bi­as och Pon­tus Andre­as­son.

Ing­e­la Grund är över­ras­kad över hur nä­ra sä­lar­na vi får kom­ma. Med en mor­mor upp­vux­en på Fotö har hon spen­de­rat myc­ket tid i skär­går­den.

– Jag har sett sä­lar förr. Se­nast var på Klä­des­hol­men för sex, sju år se­dan, men då kom vi in­te så­här nä­ra, be­rät­tar hon.

SÄLSTAMMEN PÅ VÄST­KUS­TEN mår bra. I Ska­ger­rak be­räk­nas det fin­nas strax under 9 000 knubb­sä­lar i svens­ka vat­ten, i Katte­gatt runt 7 000. Sä­lar­nas en­da fi­en­de är män­ni­skan, bland an­nat ge­nom den skydds­jakt som be­drivs i syf­te att för­hind­ra ska­dor på fis­ke­nä­ring­en. I Väst­ra Gö­ta­land får to­talt 170 knubb­sä­lar fäl­las mel­lan maj 2017 och april 2018, en siff­ra satt för att be­va­ra stam­mens gynn­sam­ma be­va­ran­de­sta­tus.

– De är livs­kraf­ti­ga och trivs väl­digt bra här ute. Vi har ett ex­tremt bra kli­mat med mil­da vint­rar och gott om mat för sä­lar­na, sä­ger Jhermy Olaus­son.

EN SÄLHONA FÖDER gär­na si­na ku­tar på sam­ma skär som hon själv föd­des på, vil­ket gör att ko­lo­nin nä­ra Vinga är täm­li­gen sta­tio­när. Den lil­la grup­pen lig­ger ut­spridd på någ­ra små kob­bar och ser ut att fö­ra en gans­ka be­hag­lig till­va­ro. Under den kvart vi spen­de­rar i de­ras säll­skap rör de sig in­te många mil­li­me­ter. På sin höjd tar sig nå­gon ett snabbt dopp i det blå. Små, blan­ka hu­vu­den gup­par runt i våg­skval­pet nå­gon me­ter från båt­däc­ket.

Jhermy Olaus­son star­tar mo­torn igen och styr sku­tan mot Väs­ter­ha­vets sista ut­post. Sälsa­fa­rin med fö­re­ta­get Även­tyr & Tång kom­bi­ne­ras med en snabb­vi­sit på Vinga, Gö­te­borgs all­ra väst­li­gas­te punkt.

Under som­mar­må­na­der­na er­bju­der för­e­ning­en Winga Vän­ner gui­da­de tu­rer på ön för en 50lapp. Då får man även gå upp i fyr­tor­net. Rouse­la Åhs, med­lem i Winga Vän­ner, be­rät­tar en­tu­si­as­tiskt om Vinga under 1900-ta­lets bör­jan då Evert Tau­bes pap­pa ar­be­ta­de som fyr­mäs­ta­re på ön. I dag är fy­ren au­to­ma­ti­se­rad – på den ti­den gick det åt 18 li­ter ol­ja för att hål­la fyr­lju­set vid liv en vin­ter­natt.

– Det var nog ett gans­ka tufft liv här ute på den ti­den. Män­nen tog hand om fy­ren och kvin­nor­na hem­met och bar­nen. Tänk om vin­tern när man fick hug­ga hål på isen för att få vat­ten, sä­ger Rouse­la Åhs.

VINGASTOPPET GER OSS gott om tid att stro­sa över ön och av­slu­ta be­sö­ket med en glass i som­mar­ki­os­ken. I en ti­na i gäst­ham­nens grun­da vat­ten lig­ger fem, sex krab­bor och väntar på sin hä­dan­färd.

– Någ­ra är rik­tigt sto­ra och fi­na i år, kom­men­te­rar krabb­fis­ka­ren på kling­an­de gö­te­borgs­ka när han pas­se­rar för­bi.

Det är ett gäng nöj­da sälturis­ter som skum­par till­ba­ka till Hönö i ef­ter­mid­dags­so­len.

– Sä­lar­na är goa. Vi får se om vi kanske kom­mer till­ba­ka till Hönö. Lil­len vill pro­va kräft­fis­ke ock­så, sä­ger Karl-erik Grund och ger yngs­ta barn­bar­net en klapp på hu­vu­det.

”De trivs väl­digt bra här ute.” JHERMY OLAUS­SON, gui­de och skep­pa­re

I GOTT SÄLSKAP. Ing­e­la Grund fo­to­gra­fe­rar de sol­ba­dan­de sä­lar­na.

BO­EN­DE ÅRET RUNT. På klip­por­na mel­lan Hönö och Vinga

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.