Fot­boll av­gör kil­lar­nas fram­tid

Hallands Nyheter - - Tv Gui­de -

Do­ku­men­tär­se­ri­en ”Last chan­ce u” föl­jer EMCC Lions, ett lag i ame­ri­kansk fot­boll vid East Mis­sis­sip­pi Com­mu­ni­ty Col­lege. För kil­lar­na i la­get är sport blo­digt all­var. De­ras pre­sta­tio­ner på plan kan le­da till uni­ver­si­tets­stu­di­er via sti­pen­di­um, el­ler bör­jan på en proffskar­riär in­om NFL.

När den and­ra sä­song­en bör­jar ge­nom­för trä­na­ren Bud­dy Step­hens för­änd­ring­ar ef­ter all upp­märk­sam­het som se­ri­en väckt. La­get tving­as spe­la un­der­be­man­na­de. NET­FLIX

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.