Un­der tis­da­gen fat­ta­de en ladugård i Björk­hult eld och total­för­stör­des. Släck­nings­ar­be­tet på­gick i fle­ra tim­mar.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - AGNES KÅGSTRÖM agnes.kagstrom@hn.se

Det ti­di­ga­re för­bu­det att rö­ka på ar­bets­tid ut­ö­kas för an­ställ­da i Var­bergs kom­mun. För att gö­ra ar­bets­ti­den helt rök­fri ska det in­te läng­re va­ra tillå­tet att rö­ka e-ci­ga­ret­ter el­ler vat­ten­pi­pa.

För­bu­det mot rök­ning på ar­bets­tid har gällt se­dan 2014. Snart blir det in­te hel­ler tillå­tet att rö­ka eci­ga­ret­ter el­ler vat­ten­pi­pa.

– Det in­ne­bär att man in­te får rö­ka un­der re­gi­stre­rad ar­bets­tid. Men vill man rö­ka på lunch­ras­ten, så är det ing­et ar­bets­gi­va­ren kan för­bju­da ef­tersom den in­te räk­nas som ar­bets­tid, sä­ger Christina Björned, per­so­nal­di­rek­tör i Var­bergs kom­mun.

FÖRÄNDRINGEN ÄR ETT led i må­let om ett rök­fritt Sve­ri­ge. Sve­ri­ges kom­mu­ner och lands­ting, SKL, har ställt sig bakom re­ge­ring­ens mål om att mind­re än fem pro­cent av be­folk­ning­en ska rö­ka år 2025. Det har ock­så upp­kom­mit frå­gor från med­ar­be­ta­re i kom­mu­nen om de ti­di­ga­re reg­ler­na.

– Vat­ten­pi­pa har jag ald­rig hört

”Vill man rö­ka på lunch­ras­ten, så är det ing­et ar­bets­gi­va­ren kan för­bju­da ef­tersom den in­te räk­nas som ar­bets­tid” CHRISTINA BJÖRNED

per­so­nal­di­rek­tör

att nå­gon an­ställd har bru­kat un­der ar­bets­tid. När det gäl­ler eci­ga­ret­ter finns det an­ställ­da som har ringt oss och frå­gat om det är tillå­tet, det­ta med an­led­ning av att det spri­der en viss lukt, sä­ger Christina Björned.

PÅ SIKT SKA kom­mu­nen ver­ka för en helt to­baks­fri mil­jö. I vis­sa kom­mu­ner finns re­dan för­bud mot snus­ning och tugg­to­bak. Det är nå­got som kom­mu­nen ska tit­ta på fram­ö­ver, men än är det in­te ak­tu­ellt med nå­got snus­för­bud.

– I och med att forsk­ning­en sä­ger att snus­ning­en är ett be­ro­en­de som det tar tid att kom­ma i från, så mås­te vi i så fall ha en plan för att kun­na hjäl­pa vå­ra an­ställ­da att kom­ma i från det, sä­ger Christina Björned.

Bild: ALINE LESSNER

VARMT. Fle­ra me­ter höga slog upp från lå­gor res­ter­na av la­du­går­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.