Älv­se­reds­sko­lan slip­per stäng­ning

ÄLVSERED: ”VI FÖRÄLDRAR SATTE IGÅNG OCH DÅ GICK DET TYD­LI­GEN FORT”

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - OLOF SVAHN olof.svahn@hn.se MA­RIA HJULSTRÖM ma­ria.hjulstrom@hn.se

ÄLVSERED: Kraf­ti­ga för­äld­ra­pro­tes­ter gav re­sul­tat. Kom­mu­nen drar till­ba­ka ho­tet om att bus­sa ele­ver till and­ra sko­lor ef­ter ny­re­kry­te­ring­ar av be­hö­rig per­so­nal.

För­äld­rar­na blixtin­kal­la­de till ett mö­te, och ha­de dis­kus­sio­ner om att hål­la ele­ver­na hem­ma i pro­test. Men un­der tis­dags­ef­ter­mid­da­gen skic­ka­de Fal­ken­bergs kom­mun ut ett be­sked om att den till­fäl­li­ga stäng­ning­en in­te blir av ut­an att sko­lan öpp­nar som van­ligt då per­sonal­frå­gan för stun­den lösts.

– Det känns fan­tas­tiskt bra, sä­ger för­äl­dern Jo­nas An­ders­son om be­ske­det.

KERSTIN ANGEL (C), ord­fö­ran­den i barn- och ut­bild­nings­nämn­den för­kla­rar det po­si­ti­va be­ske­det så här:

– Det är en för­äl­der på Älv­se­red­sko­lan som nu är tjänst­le­dig från en tjänst på Apel­sko­lan I Ul­la­red som är fullt be­hö­rig. Man har även an­ställt en be­hö­rig bar­n­an­sva­rig. Två per­so­ner har kom­mit fram i dag (läs i tis­dags).

Jo­nas An­ders­son ha­de in­te be­rät­tat för si­na barn om vad som stod på spel och är glad över att slip­pa läm­na be­sked om en flytt.

– Jag kän­ner mig väl­digt tack­sam, sä­ger Jo­nas An­ders­son om de per­so­ner re­kry­te­rats, men han är in­te okri­tisk till att kom­mu­nen haft tjäns­ter­na ute så länge ut­an att lyc­kas an­stäl­la.

– Kom­mu­nen får rann­sa­ka sig själv, sä­ger han.

LÄRAREN CHRISTER NORRMAN är även han lät­tad över be­ske­det.

– Det är fan­tas­tiskt skönt tyc­ker jag. Men det känns li­te fru­stre­ran­de att det be­höv­de gå så långt som att föräldrar igår fick be­sked om stäng­ning och idag lö­ser det sig, sä­ger Christer Norrman och läg­ger till:

Det var nä­ra att in­te bli nå­gon skol­start för Älv­se­red­sko­lan. Ett nytt för­slag från barn- och ut­bild­nings­för­valt­ning­en vil­le stänga sko­lan i ett år och bus­sa bar­nen till and­ra sko­lor. Men rädd­ning­en kom snabbt där­ef­ter.

– Det är vik­tigt för byg­den. Ha­de man stängt fanns ris­ken att man ald­rig öpp­nar igen.

Att i mån­dags få be­sked om stäng­ning och att se­dan da­gen där­på få mot­satt be­sked var om­tum­lan­de för de in­blan­da­de.

– Jag är väl­digt för­vå­nad över be­ske­det. Det gick fort. Vi föräldrar satte igång och då gick det tyd­li­gen fort att hit­ta lä­ra­re, sä­ger Jen­ny Sö­de­li­den som har två barn på sko­lan.

FÖRSLAGET PRESENTERADES I mån­dags på ett mö­te med bland and­ra Jörgen Frost­lund, chef på barn och ut­bild­nings­för­valt­ning­en, och Kerstin Angel. Föräldrar vars barn skul­le få by­ta sko­la var ock­så med och en­ligt dem kom förslaget som en full­stän­dig över­rask­ning.

– Det var minst sagt choc­kar­tat. Förslaget kom­mer en vec­ka in­nan skol­start och det känns ju som att det kom­mer bli så­här nu, sa Jen­ny Sö­de­li­den då.

An­led­ning­en till var­för sko­lan skul­le stäng­as i ett år var bris­ten på be­hö­ri­ga lä­ra­re. Bå­de led­ning­en på Älv­se­reds­sko­lan och föräldrar till barn på sko­lan har försökt att re­kry­te­ra be­hö­ri­ga låg­sta­die- och för­s­kol­lä­ra­re se­dan en tid till­ba­ka ut­an att lyc­kas.

MÅNGA PÅVERKADE. Bå­de barn, föräldrar och lä­ra­re kraft­sam­la­de och pro­te­ste­ra­de mot skol­flyt­ten.

Bild: JONATAN BYLARS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.