Fö­re världs­pre­miä­ren i Gö­te­borg för­hands­vi­sas do­ku­men­tär­fil­men om Sil­va­na Imam i Var­berg.

...som för tred­je året i rad gäs­tar Ma­jas vid ha­vet med Göran Dahl­gren Band.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - ELSA HENRIKSDOTTER

* I kväll spe­lar ni på Ma­jas. Vad kan publi­ken vän­ta sig? – De kan vän­ta sig bra mu­sik, bra spel, bra lå­tar och en lätt­sam un­der­håll­ning, sä­ger Göran Dahl­gren.

* Hur har ar­be­tet gått med den nya ski­van? – Det har va­rit en lång pro­cess som har brom­sats av sjuk­dom och an­nat. Men nu är allt klart ut­om mix­ning­en, den tar li­te tid. Även om jag helst ha­de släppt ski­van så snart som möj­ligt vill man in­te has­ta fram den. Pla­nen är att ski­van ska släp­pas i höst men jag har in­te be­stämt mig om den kom­mer gö­ra det. Ibland vill man ha en klar ski­va att kun­na ar­be­ta med. Men jag kan sä­ga att nå­got släpps i höst, an­tag­li­gen di­gi­talt, sä­ger Göran Dahl­gren och be­rät­tar att en låt kom­mer släp­pas re­dan i vec­kan på ban­dets Fa­ce­book-si­da. Som en tea­ser in­för kon­ser­ten.

* Vad har va­rit am­bi­tio­nen med den nya mu­si­ken? – Jag har an­strängt mig för att den ska va­ra lät­till­gäng­lig även om den är tek­nisk kne­pig. Lå­tar­na ska va­ra lätt­lyss­na­de. Vi gör in­te lå­tar som lå­ter svå­ra, sä­ger Göran Dahl­gren och be­rät­tar att gen­ren in­stru­men­tal pop fort­fa­ran­de är det som stäm­mer mest in på ban­dets mu­sik.

* Har ska­pan­de­pro­ces­sen för­änd­rats nå­got med åren? – Nej det har den nog in­te. Jag skri­ver fort­fa­ran­de lå­tar­na i hu­vu­det in­nan jag tes­tar dem på gi­tar­ren. Grun­didén kom­mer lik­som till en, för­kla­rar Göran Dahl­gren

* Var hit­tar du din in­spi­ra­tion? – En stor in­spi­ra­tions­käl­la med­ve­tet och omed­ve­tet har all­tid va­rit The Be­a­tels även om jag in­te all­tid tän­ker på dem när jag ska­par min mu­sik. Ban­det finns i mitt dna, det var den mu­si­ken jag lyss­na­de på som li­ten. Där ska­pa­des mitt in­tres­se för mu­sik. Göran Dahl­gren Band spe­lar på Ma­jas vid ha­vet på ons­dag 19.00.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.