Fff-pro­duk­ten Jo­han­nes Vall läm­nar för IFK Norr­kö­ping.

FFF tar emot IFK Värnamo på ons­dag kväll, men de gör det ut­an Jo­han­nes Vall som un­der tis­da­gen skrev på för den all­svens­ka klub­ben IFK Norr­kö­ping. – Det känns helt rätt, sä­ger Jo­han­nes Vall.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - KARL-OSKAR SKEPPSTEDT karl-oskar.skeppstedt@hn.se

Un­der tis­dags­ef­ter­mid­da­gen blev det klart att Jo­han­nes Vall läm­nar FFF för att spe­la med IFK Norr­kö­ping i All­svens­kan. Han har skri­vit på ett kon­trakt som sträc­ker sig över sä­song­en 2019.

– Det känns såklart li­te kons­tigt att läm­na Fal­ken­berg, jag har ju vart här he­la li­vet. Men det är en spän­nan­de ut­ma­ning som känns helt rätt.

VALL BE­RÄT­TAR ATT han ta­lat med bå­de Niclas Eli­as­son och Ot­to Mart­ler som spe­lat med bå­de FFF och Norr­kö­ping.

– Bå­da har ta­lat gott om klub­ben, så det känns bra, sä­ger han.

Även nors­ka klub­bar ska ha va­rit in­tres­se­ra­de av Vall.

– Det har fun­nits li­te lö­sa in­tres­sen från and­ra håll. Men ing­et kon­kret som från Norr­kö­ping, be­rät­tar han.

FFF:S TRÄNARE HASSE Eklund har dubb­la käns­lor kring över­gång­en.

– Vi har en bra po­si­tion i se­ri­en där han har vart en vik­tig del i grup­pen som start­s­pe­la­re. Men det är ock­så kul att han får chan­sen i en bätt­re klubb, sä­ger han.

Jo­han­nes Vall de­bu­te­ra­de i FFF:S A-lag hös­ten 2009. Ti­di­ga­re har Vall mest spe­lat väns­te­ryt­ter, men de se­nas­te sä­song­er­na har han ta­git plat­sen som väns­ter­back.

– Vi har sko­lat om ho­nom till väns­ter­back och säl­jer ho­nom som väns­ter­back, sä­ger Hasse Eklund.

Den­na sä­song har Vall stått för fem mål­gi­van­de pass­ning­ar och ett mål. To­talt har det bli­vit 116 se­ri­e­mat­cher, åt­ta mål och 13 as­sist i den gul­vi­ta dres­sen.

FFF HAR IN­TE gjort någ­ra värv­ning­ar hit­tills un­der som­ma­rens trans­fer­föns­ter som stäng­er nat­ten till lör­dag. Hasse Eklund me­nar att de kan täc­ka upp för Vall in­ternt.

– Vi har en stor trupp i dag, och en hel del spe­la­re som kan vi­ka­ri­e­ra på väns­ter­bac­ken. Ti­bor Jo­za och To­bi­as Englund bland an­nat, sä­ger Hasse Eklund.

Jo­han­nes Vall läm­nar allt­så FFF da­gen in­nan mat­chen mot IFK Värnamo ska spe­las. Men det är ing­et som på­ver­kar trup­pen in­för ons­da­gens drabb­ning, då han se­dan en var­ning i mat­chen mot Gais bli­vit av­stängd in­för den­na match. Mahmut Özen är till­ba­ka ef­ter av­stäng­ning.

NÄR VÄRNAMO OCH FFF möt­tes un­der vår­sä­song­en blev det 1-1 ef­ter att Edi Sy­li­su­faj kvit­te­rat på tillägg­s­tid. Och i FFF:S se­nas­te match mot Gais var siff­ror­na ock­så 1-1 ef­ter ett kvit­te­rings­mål i slut­ske­det.

– Det har ju hänt för många gång­er för att det ska va­ra en slump. Vi är star­ka i slu­tet och or­kar hål­la tem­pot up­pe när mot­stån­dar­na blir tröt­ta. Det är ju bra, men det ne­ga­ti­va är ju att vi dess­förin­nan ham­nat i un­der­läge, sä­ger Hasse Eklund.

– Vi ha­de hop­pats kun­na pre­ste­ra li­te mer rent spel­mäs­sigt se­nast mot Gais. En li­ten för­kla­ring var de­ras hy­brid­gräs som var väl­digt snabbt jäm­fört med vad vi är va­na vid. Men nu är det hem­ma­plan, så vi hop­pas att vi kan få igång ett bra pass­nings­tem­po och sty­ra mat­chen som vi vill.

Bild: KRISTER AN­DERS­SON

SÅLD. Jo­han­nes Vall ha­de ett halv­år kvar på sitt kon­trakt med FFF. Nu har han skri­vit på ett kon­trakt på 2,5 år med IFK Norr­kö­ping.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.