Gordh sit­ter säl­lan still

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - ANNA OSCARSON 010-471 53 71 anna.oscarson@hn.se

Han är ett väl­känt an­sik­te i Var­berg och Nils Gordh har ett fing­er med i myc­ket som hän­der i sta­den.

En­ga­ge­mang­et hos Des­ti­na­tion Apel­vi­kens vd Nils Gordh går in­te att ta mis­te på. Han sit­ter med i ota­li­ga sty­rel­ser och nät­verk för att ut­veck­la allt från cam­ping­nä­ring­en till den lo­ka­la hand­bol­len.

HN MÖTER

Nils Gordh räc­ker fram den tjoc­ka boken om Apel­vi­ken som hem­bygds­för­e­ning­en Gam­la Var­berg har gett ut. Här finns det be­skri­vet hur det kom sig att han star­ta­de verk­sam­het i Apel­vi­ken. Hans fa­milj ha­de som­mar­stu­ga på Get­terön och som 17-åring fick han som­mar­jobb på Get­teröns cam­ping.

VID 22 ÅRS ål­der fick han ar­ren­de­ra som­mar­bu­ti­ken i Apel­vi­ken. Tio år se­na­re tog han över re­stau­rang Sol­vi­ken. År 1997 blev cam­ping­en till sa­lu och Nils Gordh lyc­ka­des få ban­ken att lå­na ut tio mil­jo­ner kro­nor till ho­nom. Fram till dess ha­de han haft dubb­la jobb där han för­u­tom verk­sam­he­ter­na i Apel­vi­ken ock­så drev ett eget fö­re­tag inom för­sälj­ning av pro­duk­ter till bok- och pap­pers­hand­la­re.

– Jag åk­te runt myc­ket i Sve­ri­ge, en hel del i de nor­ra de­lar­na och lär­de mig myc­ket, sä­ger han.

NÄR HAN TOG över cam­ping­en slu­ta­de han med sälj­job­bet. I dags­lä­get har han som­mar­tid 117 per­so­ner på lö­ne­lis­tan. Det är 28 an­ställ­da året runt. Sä­song­en för gäs­ter med hus­vagn sträc­ker sig till störs­ta de­len från den 1 maj till den 31 au­gusti. Stuggäs­ter och hus­bilscam­pa­re be­sö­ker dem he­la året.

Nils Gordh gil­lar att gö­ra sa­ker till­sam­mans med and­ra, spe­ci­ellt att ut­veck­las till­sam­mans. Han sit­ter med i val­be­red­ning­en för or­ga­ni­sa­tio­nen Svensk cam­ping och han är vice ord­fö­ran­de i Cam­ping Väst­kus­ten.

De nio cam­ping­ar­na i Var­berg job­bar till­sam­mans och ser sig en­ligt Nils Gordh in­te som kon­kur­ren­ter ut­an kol­le­ger. Han är ock­så med i sam­man­slut­ning­en Vän­ner­na i vi­ken. De är al­la nä­ringsid­ka­re i vi­ken, såsom är krö­ga­re, bo­en­de­an­lägg­ning­ar, stugä­gar­för­e­ning­ar och sur­f­gym­na­si­et med fle­ra som till­sam­mans för­sö­ker ut­veck­la Apel­vi­ken.

– Det är ro­ligt att gö­ra sa­ker till­sam­mans. Till­sam­mans är man stark. Vi ska ha en vin­fes­ti­val den 26 au­gusti.

En frå­ga som lig­ger nä­ra till hands är hur Mr Apel­vi­ken själv till­bring­ar sin se­mes­ter.

– Jag har svårt att lig­ga still på en strand ut­an jag vill va­ra ak­tiv. I vint­ras var jag fem vec­kor i Al­per­na och åk­te ski­dor.

Det hän­der att han åker till and­ra cam­ping­ar runt om i värl­den för att få in­spi­ra­tion. Han var och cyk­la­de mountain­bi­ke i Dolo­mi­ter­na och bod­de på en av de fi­nas­te cam­ping­ar­na i Eu­ro­pa. Där ha­de de byggt hus i trä­den och ha­de många and­ra spän­nan­de gre­jer på gång.

CAMPINGLIVET HAR för­änd­rats. Fler kän­ner som Nils Gordh, de nö­jer sig in­te med att lig­ga på stran­den. Det ska va­ra ak­ti­vi­te­ter och även­tyr. På Des­ti­na­tion Apel­vi­ken ar­ran­ge­ras vat­ten­jym­pa, surf-ak­ti­vi­te­ter, zum­ba och yo­ga. Att Nils Gordh häng­er med i ti­den har han fått kvit­to på. När bransch­or­ga­ni­sa­tio­nen fi­ra­de 50 år blev han ut­nämnd till årets bransch­för­flyt­ta­re.

Det är in­te ba­ra inom tu­rist­om­rå­det som han en­ga­ge­rar sig. Han är vice ord­fö­ran­de i HK Var­berg. När klub­ben ha­de eko­no­mis­ka pro­blem för någ­ra år se­dan gick han med i den nya sty­rel­sen och hjälp­te till. De lyc­ka­des få eko­no­min i ba­lans. Ser du någ­ra oros­moln för din bransch in­för fram­ti­den?

– Ja, när det gäl­ler nya bi­lar och det blir en hår­da­re be­skatt­ning. När en bil drar hus­vagn mås­te den ha en viss total­vikt för att in­te fö­ra­ren ska be­hö­va ta nytt kör­kort. Det kan häm­ma en viss typ av hus­vagns­för­sälj­ning. De fles­ta hus­bi­lar körs på die­sel. Det ta­las om för­bud att kö­ra in i vis­sa stä­der. Jag oro­ar mig ock­så för kli­ma­tet och vad som hän­der i fram­ti­den.

I SEP­TEM­BER, när den mest in­ten­si­va som­mar­sä­song­en har nått sitt slut, tar Nils Gordh och ett gäng kom­pi­sar nat­tå­get upp till Älvs­byn. Där ri­der de wes­tern­rid­ning och bor i vild­mar­ken ett par nät­ter. En kul och ud­da av­kopp­ling.

Bild: ANNA OSCARSON

GIL­LAR SAMARBETE. Nils Gordh har många idéer på hur Apel­vi­ken kan ut­veck­las. Ny in­spi­ra­tion häm­tar han värl­den över.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.