Slarv or­sak till akut in­grepp

HALM­STAD: AKUT OPERERERAD EF­TER ATT SÅRODLING SLARVATS BORT

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - YVONNE PERSSON 076-137 16 87 yp@hn.se

Vård­cen­tra­len slar­va­de bort det prov som vi­sa­de att Sel­ma Se­lim­ba­sic drab­bats av mul­tire­si­sten­ta bak­te­ri­er. Till slut fick hon ope­re­ras akut.

När Sel­ma Se­lim­ba­sic sök­te hjälp hos sin vård­cen­tral för ett elakar­tat sår skic­ka­des hon hem med van­lig an­ti­bi­o­ti­ka. Att så­ret var in­fek­te­rat av mul­tire­si­sten­ta bak­te­ri­er upp­täck­tes ald­rig, ef­tersom sår­od­ling­en slar­va­des bort. En må­nad se­na­re ha­de in­fek­tio­nen spri­dit sig och Sel­ma fick ope­re­ras akut.

– Jag mår gans­ka bra nu. Det är i al­la fall in­te sam­ma smär­ta som ti­di­ga­re, men jag har in­te kun­na job­ba se­dan i maj och har mis­sat en hel som­mar, kon­sta­te­rar Sel­ma Se­lim­ba­sic när vi träf­fas i hen­nes lä­gen­het på Li­ne­hed i Halm­stad.

Ute gas­sar so­len, men Sel­ma är fort­fa­ran­de kon­va­le­scent ef­ter ope­ra­tio­nen i bör­jan av ju­ni och har pre­cis bör­jat kun­na sit­ta nor­malt.

– De fick gö­ra tre snitt på bak­si­dan av lå­ret för att kom­ma åt allt in­fek­te­rat kött, men man vå­ga­de in­te sy ihop av räds­la för att det skul­le fin­nas bak­te­ri­er kvar. Så­ren får nu växa ihop av sig själ­va, be­rät­tar Sel­ma.

DET HE­LA BÖR­JA­DE för tre må­na­der se­dan när hon och sam­bon Enis var på sol­se­mes­ter på Ba­li. En mor­gon upp­täck­te hon en li­ten böld på lå­ret som se­dan väx­te och sprack.

– Kvar blev ett gans­ka djupt sår som gjor­de väl­digt ont. Jag ring­de min mos­ter, som är sjuk­skö­ters­ka, men hon var osä­ker på hur bra vår­den är på Ba­li och tyck­te att jag skul­le vän­ta med att sö­ka hjälp tills vi var till­ba­ka i Halm­stad.

Sam­ma dag som pa­ret kom hem, den 16 maj, sök­te Sel­ma akut hos sin vård­cen­tral på Ny­hem. Då var smär­tan från så­ret näs­tan out­härd­lig.

– En lä­ka­re tit­ta­de på det och tog en bak­te­ri­e­od­ling. Jag fick se­dan an­ti­bi­o­ti­ka ut­skri­vet och skul­le kom­ma till­ba­ka re­gel­bun­det för att by­ta för­band. Det gjor­des ing­en an­nan un­der­sök­ning, som blod­prov el­ler blod­tryck, be­rät­tar Sel­ma.

Den tio da­gar långa an­tio­bi­o­tika­ku­ren vi­sa­de sig dock in­te ha nå­gon ef­fekt. I stäl­let spreds in­fek­tio­nen och nya sår upp­stod på lå­ret.

–Var­je gång jag be­sök­te vård­cen­tra­len för att by­ta för­band så frå­ga­de jag ef­ter sva­ret på bak­te­ri­e­od­ling­en och be­rät­ta­de att smär­tan ba­ra blev vär­re och vär­re. De sva­ra­de ba­ra att provsvar kan ta li­te tid och skic­ka­de hem mig igen.

NÄS­TAN EN MÅ­NAD se­na­re, den 8 ju­ni, var Sel­ma så då­lig att hon in­te kun­de ta sig ur säng­en. Sel­mas sam­bo ring­de då vård­cen­tra­len och kräv­de att få ve­ta mer om den bak­te­ri­e­od­ling som gjorts fle­ra vec­kor ti­di­ga­re. En sjuk­skö­ters­ka be­rät­tar då att man ty­värr in­te kan hit­ta pro­vet och att Sel­ma be­hö­ver kom­ma och ta ett nytt.

Det här be­sö­ket blev dock an­norlun­da. En ny lä­ka­re be­höv­de ba­ra kas­ta en blick på så­ren in­nan han be­döm­de att Sel­ma mås­te åka till ki­rur­gens akut­mot­tag­ning.

VÄL DÄR KONSTATERADES att hon ha­de fe­ber och ex­tremt hög puls, vil­ket kan ty­da på en svår in­fek­tion i krop­pen. En bak­te­ri­e­od­ling vi­sa­de att så­ren var in­fek­te­ra­de med den mul­tire­si­sten­ta bak­te­ri­en MRSA, Sel­ma ope­re­ra­des akut och det in­fek­te­ra­de om­rå­det skars bort.

– Jag hop­pas att inga an­nan ska be­hö­va ut­sät­tas för all den smär­ta som jag haft. Det som känns värst är att min vård­cen­tral in­te trod­de på mig när jag be­rät­ta­de hur ont det gjor­de och att man lyc­ka­des slar­va bort ett så vik­tigt prov som en bak­te­ri­e­od­ling, sä­ger Sel­ma.

Med hjälp av Re­gi­on Hal­lands pa­ti­ent­nämnd har hon nu an­mält vård­cen­tra­lens miss­tag. Ef­ter tre vec­kor kom ett brev från vård­cen­trals­che­fen där hon be­kla­gar det som hänt och att Sel­mas sårodling ”för­svun­nit”. Hon skri­ver ock­så att man nu sett över si­na ru­ti­ner för han­te­ring av od­ling­ar så att det in­te ska kun­na hän­da igen. Det är fort­fa­ran­de oklart var od­ling­en ta­git vägen.

Med bre­vet följ­de ock­så ett ”ytt­ran­de” från en ic­ke namn­gi­ven lä­ka­re på vård­cen­tra­len. Han el­ler hon kon­sta­te­rar där att den un­der­sök­ning som gjor­des vid förs­ta be­sö­ket var ”ade­kvat”. Hen skri­ver: ”Ef­tersom pa­ti­en­ten upp­fat­ta­des som opå­ver­kad fanns in­te nå­gon in­di­ka­tion för att ta puls, blod­tryck el­ler blod­prov. Det är in­te hel­ler ru­tin i en så­dan si­tu­a­tion”.

– Det är helt obe­grip­ligt att de kan skri­va att jag var opå­ver­kad. När jag kom dit ha­de jag in­te so­vit på fle­ra nät­ter och ha­de fruk­tans­värt ont, sä­ger Sel­ma.

Ef­ter som­ma­rens hän­del­ser har hon bytt vård­cen­tral och är nöjd med det be­mö­tan­de hon fått på si­na nya vård­cen­tral och på sjuk­hu­set.

– Jag ska nu ta tre pro­ver med tre må­na­ders mel­lan­rum för att kon­trol­le­ra att jag är fri från MRSA. Det förs­ta pro­vet var ne­ga­tivt, så det känns jät­teskönt, sä­ger hon.

VAR DE MUL­TIRE­SI­STEN­TA bak­te­ri­er­na kom­mit ifrån har man än­nu in­te lyc­kats spå­ra.

– Jag var in­lagd på sjuk­hu­set i feb­ru­a­ri för vin­ter­kräk­sju­ka. Det kan va­ra då som jag fick dem och att jag va­rit bä­ra­re se­dan dess. Det är tur att jag är ung och frisk i öv­rigt. Ha­de jag va­rit äld­re kun­de det här ha slu­tat il­la, sä­ger Sel­ma.

SMÄRTSAMT SÅR. Vid ope­ra­tio­nen fick det gö­ras tre snitt för att kom­ma åt he­la in­fek­tio­nen, som or­sa­kats av de re­si­sten­ta bak­te­ri­er­na.

BER OM URSÄKT. ”Vi be­kla­gar att du in­te är nöjd med be­hand­ling­en och att od­ling­en

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.