Lyck­ligt slut för sko­lan i Älvsered

SKO­LAN. De som bor på Fal­ken­bergs lands­bygd be­hö­ver ve­ta att de kan sit­ta lugnt i bå­ten. Där­för lär lands­bygds­sko­lor­na bli en vik­tig frå­ga i näs­ta års val.

Hallands Nyheter - - Ledare - Dag Gustavs­son 010 471 53 70 • dag.gustavs­son@hn.se

LEDARE 9/8. Att den förs­ta re­ak­tio­nen blir fru­stra­tion och ils­ka när man får hö­ra att ens sko­la stängs ner är knap­past kons­tigt, in­te minst om det gått mind­re än ett år se­dan man se­nast tog kam­pen för dess be­va­ran­de. Det­ta gäll­de un­der un­ge­fär ett dygn i Älvsered där man fått hö­ra ta­las om att sko­lan skul­le stäng­as ner un­der ett år.

Or­sa­ken var att Fal­ken­bergs kom­mun miss­lyc­kats med att re­kry­te­ra be­hö­ri­ga lä­ra­re. Lös­ning­en skul­le istäl­let bli att skic­ka bar­nen med buss till Fa­ge­red och Ul­la­red det kom­man­de läså­ret.

HAR DE FÖRSÖKT till­räck­ligt myc­ket var frå­gan man ställ­de sig. Det­ta ef­tersom Älv­se­reds­sko­lan var en av de lands­bygds­sko­lor som sko­lut­red­ning­en för­ra året förslog skul­le läg­gas ned. Där och då räd­da­des den och and­ra by­sko­lor på grund av kraf­ti­ga pro­tes­ter, men nu ver­ka­de mör­ka moln åter ho­pa sig på him­len.

Och även om be­ske­det från kom­mu­nen var att det hand­la­de om en till­fäl­lig stäng­ning un­der ett år hjälp­te det in­te myc­ket för att däm­pa oron bland för­äld­rar­na i Älvsered. Med färskt min­ne av för­ra årets kamp är det fullt be­grip­ligt att miss­tan­kar­na väck­tes om huruvi­da det­ta skul­le bli en ”smy­gan­de me­tod” för att trots allt full­föl­ja ned­lägg­nings­för­sla­get.

MEN ISTÄL­LET FÖR att lå­ta ir­ri­ta­tion och ils­ka en­bart le­da till pro­tes­ter mot det be­slut som ho­ta­de att kom­ma an­vän­des på tis­da­gen ener­gin och en­ga­ge­mang­et hos de bo­en­de i Älvsered att fin­na en lös­ning på pro­ble­met. I elf­te tim­men lyc­ka­des man helt en­kelt bi­dra till att få fram de två be­hö­ri­ga lä­ra­re som kräv­des för att be­dri­va un­der­vis­ning­en på Älv­se­reds­sko­lan.

HISTORIEN OM HO­TET mot sko­lan i Älvsered har allt­så fått ett lyck­ligt slut. Det är sam­ti­digt en histo­ria som vi­sar på ett starkt folk­ligt en­ga­ge­mang samt än­nu en gång hur vik­tig sko­lan är för en by.

ETT ÅR FRÅN nu står vi mitt up­pe i val­kam­pan­jer in­för hös­tens val. Och även om en ho­tad by­sko­la än­nu en gång blev räd­dad den­na som­mar är chan­sen stor att sko­lor­na och var de lig­ger kom­mer va­ra en fort­satt vik­tig lo­kal frå­ga även då.

Ef­tersom stäng­ning­ar av mind­re sko­lor va­rit den frå­ga som främst el­dat på käns­lor­na i de­bat­ten om sta­den kont­ra lands­byg­den un­der den­na man­dat­pe­ri­od, bör de par­ti­er som me­nar all­var med att de ser för­de­len med mind­re by­sko­lor va­ra tyd­li­ga med det­ta i si­na lo­ka­la val­pro­gram. Dels för att det finns rös­ter vin­na, dels för att det kan va­ra tryggt för lands­byg­dens små­barns­för­äld­rar att ve­ta att de­ras val att bo på lands­byg­den in­te in­ne­bär att de år­li­gen mås­te sam­la sig till kamp för si­na barns sko­la.

Bild: JONATAN BYLARS

ÖPPET. Så här tomt ho­ta­de det att bli på Älv­se­reds­sko­lan det kom­man­de läså­ret. Men i sista stund lös­tes si­tu­a­to­nen och snart fylls skol­går­den åter av barn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.