Mi­nis­ter Lö­vin sving­ar vilt

Hallands Nyheter - - Ledare - SVEN ERIK JANSSON Cen­ter­pres­sens Ny­hets­by­rå

Mil­jö­par­ti­ets språk­rör, kli­mat­mi­nis­ter Isa­bel­la Lö­vin, är arg på cen­ter­le­da­ren An­nie Lööf. I en de­battar­ti­kel i Af­ton­bla­det (7/8) häv­dar hon att cen­ter­le­da­ren lju­ger om flyg­skat­ten. Cen­ter­par­ti­et har ju häv­dat att en flyg­skatt har en be­grän­sad kli­ma­tef­fekt och in­te dri­ver nå­gon om­ställ­ning av fly­get.

Så är det in­te alls me­nar nu Lö­vin. ”En­ligt den ut­red­ning som gjorts kan flyg­skat­ten mins­ka ut­släp­pen med så myc­ket som 180 000 ton kol­di­ox­i­de­kvi­va­len­ter per år med start näs­ta år. Det mot­sva­rar ut­släp­pen från cir­ka 100 000 ben­sin­bi­lar”, skri­ver hon i Af­ton­bla­det.

Lö­vin tar i: ”I ett oer­hört all­var­ligt lä­ge för värl­den då vi mås­te ta an­svar för vå­ra barns och barn­barns fram­tid väl­jer Cen­tern att sät­ta makt­po­li­tik fö­re kli­mat­po­li­tik. Där­med tror kanske An­nie Lööf att hon vi­sar le­dar­skap. Det gör hon in­te”, skri­ver Lö­vin.

PRO­BLE­MET ÄR VÄL ba­ra att en flyg­skatt mins­kar ju in­te ut­släp­pen. Det är ju flyg­pla­nen som står för ut­släp­pen och det är först om skat­ten le­der till att ett an­tal flyg­plan stan­nar kvar på mar­ken som ut­släp­pen blir mind­re.

För om skat­ten le­der till att re­san­det mins­kar in­ne­bär det ju in­te au­to­ma­tiskt att an­ta­let flyg­plan i luf­ten mins­kar. Om lin­jen Lu­leå – Ar­lan­da får en säm­re be­lägg­ning är det ju in­te sä­kert att flyg­bo­la­gen väl­jer att läg­ga ner lin­jen. Det är först när så sker – el­ler åt­minsto­ne att ett an­tal av­gång­ar ställs in – som en ut­släpps­minsk­ning kan ske. Om de som då av­står fly­get och istäl­let tar bi­len så blir det väl sna­rast så att man flyt­tar ut­släp­pen.

SJÄLVKLART MÅS­TE MAN mins­ka ut­släp­pen ock­så när det gäl­ler re­san­det. Men det gäl­ler att hit­ta styr­me­del som ger ef­fekt. Cen­ter­par­ti­et har istäl­let för flyg­skatt pe­kat på att in­bland­ning av biobräns­le är en bätt­re väg att gå. ”Vi mås­te hit­ta nya vägar fram för att stäl­la om vå­ra trans­por­ter till att bli grö­na­re och mer mil­jö­vän­li­ga. Nu går vi vi­da­re med kon­kre­ta för­slag för att mins­ka ut­släp­pen från fly­get. Vi vill se en ob­li­ga­to­risk in­bland­ning av för­ny­bart i flyg­bräns­le för al­la flyg som lyf­ter från svens­ka flyg­plat­ser”, skri­ver par­ti­et på sin hem­si­da.

Sam­ti­digt har man pe­kat på att om re­ge­ring­en gör all­var av att kom­ma med ett för­slag på flyg­skatt i hös­tens bud­get är man in­te främ­man­de för att rik­ta miss­tro­en­de i riks­da­gen mot an­sva­rigt stats­råd. ”Vi hör vad de sä­ger. Vi är in­te ton­dö­va”, sa­de fi­nans­mi­nis­ters stats­sek­re­te­ra­re Leif Ja­kobs­son (S) ny­li­gen till Svens­ka Dag­bla­det (31/7).

DET ÄR MILJÖPARTIET som hår­dast dri­vit frå­gan om flyg­skatt. Frå­gan fanns med i de­ras val­ma­ni­fest in­för va­let 2014. Inom (S) finns det star­ka kraf­ter re­gi­o­nalt som in­te vill se en så­dan skatt. Lu­leås kom­mu­nal­råd Niklas Nord­ström (S), ord­fö­ran­de för Svenskt flyg, har ta­lat om ”kall­dusch”. Han an­ser att flyg­skat­tens po­si­ti­va mil­jöpå­ver­kan sak­nar bä­ring.

Det bör­jar bli dags nu för re­ge­ring­en att be­stäm­ma sig. Men sak­frå­gan gag­nas in­te av mi­nist­rar som sving­ar vilt mot and­ra par­ti­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.