Klart vi kan byg­ga bo­stä­der i Him­le

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

mark­köp och pla­ner runt leklan­det i Him­le.

BOSTADSFRÅGAN. Jag för­sö­ker und­vi­ka att hål­la med bil­fron­ten av prin­ci­piel­la an­led­ning­ar men när de bör­jar hyl­la cyk­ling blir det för­stås svårt.

Att byg­ga bo­stä­der så som de nya mar­kä­gar­na i Him­le öns­kar sa­des va­ra omöj­ligt och så hän­vi­sa­des det till Över­sikts­pla­nen. Den de­len är knap­past kon­tro­ver­si­ell el­ler svår att be­gri­pa. Vi an­tar över­sikts­pla­nen för att kun­na ta ut en rikt­ning och job­ba stra­te­giskt och vi­sio­närt på läng­re sikt. Då und­vi­ker kom­mu­nen att hop­pa runt på små­sa­ker och bör bli ef­fek­ti­va­re i läng­den.

SAM­TI­DIGT REVIDERAS över­sikts­pla­nen var­je man­dat­pe­ri­od så att nya kun­ska­per kan an­pas­sas till. HN, lik­som Lennart på Bil­front och mar­kä­gar­na i Him­le, får an­tas ha kun­skap om det­ta. Än­då väl­jer HN att fram­stäl­la det som att det är ristat i sten. Änd­ring­en är in­te gjord i en hand­vänd­ning dock men om vil­jan finns så går det.

NÄR DET KOM­MER till det ak­tu­el­la om­rå­det så tror jag att bo­stä­der nog kan va­ra lämp­ligt. Dock be­hö­ver vi ta hän­syn till att om­rå­det är me­nat som så kal­lat verk­sam­hets­om­rå­de, allt­så in­du­stri­er och lik­nan­de. Bak­grun­den till det är för­stås kopp­ling­en till E6. Skul­le vi pla­ne­ra in bo­stä­der i om­rå­det så kom­mer de två in­tres­se­na stå emot varand­ra, ef­tersom vi in­te vill ha in­du­stri­er in på bo­stads­knu­ten. Där­för mås­te vi lyf­ta blic­ken li­te.

FÖR ETT TAG se­dan an­togs så kal­lat Pro­gram för Gam­la Köp­stad med typ 2000 bo­stä­der som mål. Att då ki­ka på bo­stä­der i väst­ra Him­le och Ås ut­med Väst­kust­vä­gen är helt rim­ligt. På läng­re sikt be­ty­der det att Var­bergs stad har växt ut helt i sö­der och om­fat­tar he­la Lä­jet. Låt oss ba­ra gö­ra det här i rätt ord­ning och först re­vi­de­ra Över­sikts­pla­nen för att ki­ka på möj­lig­he­ter­na för bå­de in­du­stri­er och bo­stä­der i Him­le.

Martin Bagge (MP)

Bild: CARIN RUDEHILL

NYTT UTRYMME. Martin Bagge (Mp) tror att om­rå­det runt Him­le läm­par sig för att byg­ga bo­stä­der på.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.