Var tog den lil­la gri­sen vägen?

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

DJURRÄTT. För ca två vec­kor se­dan väl­te en djur­trans­port med 150 gri­sar. Rädd­nings­tjäns­ten var på plats och bön­der i när­he­ten hjälp­te till vid olyc­kan.

De gjor­de ett väl­digt bra jobb med att räd­da gri­sar­na ur slä­pet, dessvär­re var det 30 gri­sar som var så ska­da­de och in­te gick att räd­da, så ve­te­ri­nä­ren be­slu­ta­de om att av­liv­ning på plats var det skon­sam­mas­te för dju­ren.

MEN UNDERBART VAR ju att 120 gri­sar räd­da­des!

Vart tog des­sa räd­da­de gri­sar vägen? Jo, de las­ta­des på en ny djur­trans­port, som kör­de gri­sar­na till slak­te­ri­et där de av­li­va­des någ­ra tim­mar se­na­re. Räd­da­des för att se­dan av­li­vas.

Var­je dag mis­ter ca 230 000 djur si­na liv i Sve­ri­ge, för att bli mat.

Vi har, bå­de eko­no­miskt och mo­ra­liskt, mer än väl råd att sko­na dju­ren från det­ta li­dan­de och mass­dö­dan­de.

VI LEVER I en del av värl­den där över­flöd rå­der, det slängs ton­vis med mat var­je dag från af­fä­rer­na, helt i onö­dan. Vi be­hö­ver in­te äta dju­rens kropps­de­lar för att få i oss nä­rings­rik fö­da, all nä­ring finns att få från växtri­ket.

NÄR DU VAR li­ten fick du nog lä­ra dig att man skul­le va­ra snäll mot dju­ren och in­te gö­ra dem il­la.

Är det in­te hög tid att vi ploc­kar fram bar­net i oss själ­va igen och blir djur­vän­li­ga på rik­tigt, ut­an hyck­le­ri­et, för den hand­ling­en ska­dar ju in­te nå­gon?! Anet­te Ing­els­son

Gräsä­ta­re

Bild: GORM KALLESTAD

TRANSPORTOLYCKA. Gri­sar­na räd­da­des – till­fäl­ligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.