Förenk­la re­gle­ring­en av strand­skyd­det!

Hallands Nyheter - - Debatt -

HALLAND. Ett för­enk­lat strand­skydd i in­lan­det skul­le ge oss fler bo­stä­der, fler hallän­ning­ar och en livs­kraf­ti­ga­re lands­bygd. Nu be­hövs po­li­tis­ka ini­ti­a­tiv i Re­gi­on Halland och kom­mu­ner­na för att kart­läg­ga po­ten­ti­a­len och sät­ta tryck på sta­ten att släp­pa på re­strik­tio­ner­na. Re­ge­ring­en mås­te lyss­na till kri­ti­ken mot nu­va­ran­de reg­ler och ut­re­da lagänd­ring­ar som gör det enkla­re att byg­ga på lands­byg­den.

BA­RA I FAL­KEN­BERGS kom­mun finns det 250 sjö­ar som är stör­re än 1 HA och ut­ö­ver vå­ra fy­ra åar finns det bi­flö­den och små vat­ten­drag som ge­nom­kor­sar land­ska­pet. Av re­gi­o­nens po­li­ti­ker be­skrivs Halland som ”bäs­ta livs­plat­sen”. Det är vac­kert här, men hart när omöj­ligt att an­vän­da sig av det om vi vill stär­ka lä­net ge­nom in­flytt­ning och få en väx­an­de be­folk­ning som ger skat­tein­täk­ter att fi­nan­si­e­ra väl­fär­den med.

Halland har nå­got över 320 000 in­vå­na­re. Det är tänk­bart att vi ba­ra inom ett par de­cen­ni­er når en halv mil­jon – ett be­folk­nings­tal som på ett tyd­li­ga­re sätt skul­le stär­ka Halland som en sam­man­hål­len och bär­kraf­tig re­gi­on. Re­gi­on Halland mås­te ta ste­get vi­da­re från att be­va­ra till att ut­veck­la och då du­ger det in­te att en­dast kon­cen­tre­ra sig på stä­der­na och strå­ket ef­ter kus­ten. Ge­nom att kom­mu­ner­na var för sig in­ven­te­rar po­ten­ti­a­len av ett för­enk­lat strand­skydd går det att sä­ga hur många fler in­vå­na­re vi skul­le få och på vil­ket sätt det gör flyt­ten till in­lan­det av La­holm, Halm­stad, Fal­ken­berg, Var­berg, Kungs­bac­ka och he­la Hyl­te till ett at­trak­ti­va­re bo­al­ter­na­tiv. Skydd i nå­gon form har fun­nits se­dan 1950-ta­let och i prin­cip har det va­rit för­bju­det att byg­ga strand­nä­ra se­dan dess. Syf­tet med det var att tryg­ga till­gång­en till bad och fri­lufts­liv, men det var 1975 som strand­skyd­det blev ge­ne­rellt med ett för­bud att byg­ga inom 100 me­ter och med möj­lig­het för Läns­sty­rel­ser­na att be­slu­ta om ett ut­ö­kat skydd till 300 me­ter. Från och med 1994 är det in­te en­bart till­gäng­lig­het ut­an ock­så ”go­da livs­vill­kor på land och vat­ten för växt- och djur­li­vet” som mo­ti­ve­rar skydd, så att även om­rå­den som va­rit oin­tres­san­ta för bad och fri­lufts­liv om­fat­tas.

Den som är hi­sto­riskt in­tres­se­rad vet att män­ni­skor i al­la ti­der sökt sig till vat­ten för att fin­na boplat­ser. Man kan frå­ga sig hur det bli­vit så att det bli­vit pre­cis tvärt om, att just till­gång till öppet vat­ten in­ne­bär bygg­för­bud - och om det är rim­ligt att för all fram­tid hind­ra män­ni­skor att be­byg­ga mark som lig­ger vid en tjärn, en bäck el­ler ett grävt di­ke.

ALLIANSREGERINGEN un­der­lät­ta­de ge­nom att in­fö­ra s.k. Lis-om­rå­den. Det har vi­sat sig svårt och om­ständ­ligt att upp­fyl­la högt ställ­da krav på att bygg­na­tio­nen som så­dan ska bi­dra till ut­veck­ling­en av lands­byg­den. Till att bör­ja med be­hö­ver kra­ven sän­kas så att var­je nytt bygg­lov som be­vil­jas av kom­mu­nen inom strand­skyd­dat om­rå­de be­trak­tas som ett väl­kom­met till­skott. Om in­te det le­der till öns­kad ut­veck­ling mås­te lag­stif­ta­ren, d.v.s. jag och de öv­ri­ga 348 le­da­mö­ter­na av Riks­da­gen, be­slu­ta om ny lag som en­de­ra gör det möj­ligt att byg­ga di­rekt vid stran­den, el­ler hal­ve­rar skydds­zo­nen från da­gens 100 till 50 me­ter.

ATTRAKTIVITET ÄR DEN en­da fak­torn ban­ker­na lu­tar sig mot när de tar ställ­ning till lå­ne­an­sök­ning­ar från den som vill byg­ga i in­lan­det, oav­sett om det gäl­ler lä­gen­he­ter el­ler vil­lor. Många byg­ga­re anger lågt för­vän­tat vär­de som skäl till att av­stå från att byg­ga och istäl­let sat­sa på stä­der och tä­tor­ter vid kus­ten, el­ler längs tra­fik­strå­ken.

Hus på lands­byg­den kan in­te sub­ven­tio­ne­ras fram ut­an mås­te kun­na säl­jas till ett mark­nads­vär­de. Sta­ten kan in­te för­vän­ta sig att kom­mu­ner ska bör­ja med sko­lor och kol­lek­tiv­tra­fik och se­dan vän­ta sig att folk flyt­tar dit. Bo­stä­der­na mås­te kom­ma först.

Ola Jo­hans­son riks­dags­le­da­mot (C)

Bild: BO-GÖRAN GUSTAVS­SON

UTRYMME. Re­gi­on Halland mås­te ta ste­get vi­da­re från att be­va­ra till att ut­veck­la, skri­ver in­sän­da­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.