Kyr­ko­va­let in­leds med stort ut­skick

Hallands Nyheter - - Varberg - MARTIN ERLANDSSON 010-471 53 40 martin.erlandsson@hn.se

Nu har årets Kyr­ko­val i Var­bergs för­sam­ling bör­jat för­be­re­das – 15 200 hus­håll ska få in­for­ma­tion och val­sed­lar från de fem no­mi­ne­rings­grup­per­na.

I för­sam­lings­hem­met sit­ter Ann­so­fi Au­rell och bla­dar i de tre val­sed­lar­na (till kyr­komö­tet, kyr­ko­full­mäk­ti­ge och stifts­full­mäk­ti­ge) i en in­for­ma­tions­fol­der. I bak­grun­den hörs da­gens som­marpra­ta­re, Bar­bro Ehn­bom.

Grup­pen från So­ci­al­de­mo­kra­ter­na är re­dan klar med sin del av de 15 200 brev som för­sam­ling­en be­kos­tar och skic­kar ut till li­ka många hus­håll den 14–15 au­gusti. För­hands­röst­ning­en bör­jar den 4 sep­tem­ber och av­slu­tas på själ­va val­da­gen den 17 sep­tem­ber.

ANN­SO­FI AU­RELL, SOM är le­gi­ti­me­rad sjuk­gym­nast, är första­namn på lis­tan från Bor­ger­ligt al­ter­na­tiv. De öv­ri­ga tre no­mi­ne­rings­grup­per­na i Var­bergs för­sam­ling är Fria li­be­ra­ler i Svens­ka kyr­kan (Fisk), För­sam­lings­lis­tan (par­ti­po­li­tiskt obun­den) och Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na (SD).

– Vi i Bor­ger­ligt al­ter­na­tiv vill bland an­nat ut­veck­la di­a­ko­ni­verk­sam­he­ten och ha kvar sjuk­hu­s­kyr­kan, sä­ger Ann­so­fi Au­rell.

I kom­mu­nens and­ra pas­to­rat/ för­sam­ling­ar finns in­te li­ka stor val­möj­lig­het. I tre om­rå­den är SD en­da al­ter­na­ti­vet till lo­ka­la no­mi­ne­rings­grup­per: Värö-strå­val­la för­sam­lings sam­lings­lis­ta, Kyr­kans väl i Lind­ber­ga för­sam­ling re­spek­ti­ve Sam­lings­lis­ta för Veddige-kung­s­ä­ters för­sam­ling.

I Träslövs för­sam­ling finns ba­ra Kyr­kans väl att rös­ta på, så där är vin­na­ren re­dan klar, och i Tvåå­kers pas­to­rat står va­let mel­lan Fram­ti­dens kyr­ka, För­sam­ling­ens väl, Po­si­tiv för­sam­ling, samt SD.

BA­RA MEDLEMMAR I Svens­ka kyr­kan som är minst 16 år är röst­be­rät­ti­ga­de. I he­la Sve­ri­ge hand­lar det om 5,2 mil­jo­ner per­so­ner, allt­så un­ge­fär varan­nan svensk.

Val­del­ta­gan­det bru­kar dock va­ra väl­digt lågt, ba­ra kring 12 pro­cent (år 2013), jäm­fört med riks­dags­va­lets 86 pro­cent (2014).

– Den an­de­len för­sö­ker vi att hö­ja ge­nom ut­skic­ken, sä­ger Ann­so­fi.

En­ligt Sta­tis­tis­ka Central­by­råns no­te­ring­ar för 2016 är 61,2 pro­cent av al­la svens­ka med­bor­ga­re medlemmar i Svens­ka kyr­kan. I Var­bergs kom­mun är an­de­len stör­re.

Var­bergs för­sam­ling har 66,2 pro­cent medlemmar och ut­an­för cent­rum lig­ger siff­ran på mel­lan 73,7 och 77,2 pro­cent (Lind­ber­ga, Värö-strå­val­la, Tvåå­ker, Ved­di­ge­kung­s­ä­ter och Träslöv).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.