Hal­ländsk jour­na­list ris­ke­rar livs­tids­straff

Hallands Nyheter - - Nyheter - ANDERS HOLMER TT

Halm­stad­bon Ham­za Yal­cin sit­ter häk­tad i Spa­ni­en ef­ter en se­mester­re­sa ef­tersom tur­kis­ka myn­dig­he­ter ut­fär­dat en in­ter­na­tio­nell ef­ter­lys­ning. Om han läm­nas ut till Tur­ki­et, som han in­te va­rit i se­dan han flyd­de till Sve­ri­ge 1998, ris­ke­rar han livs­tids fäng­el­se.

– Vi var ett säll­skap på sju per­so­ner som rest till Bar­ce­lo­na, men i tors­dags skul­le Ham­za re­sa fö­re oss and­ra via Lon­don, be­rät­tar hans sam­bo Se­da (som av räds­la för den tur­kis­ka sä­ker­hetspo­li­sen in­te vill ha med sitt ef­ter­namn).

– På kväl­len fick vi ett sms där han för­kla­ra­de att den spans­ka po­li­sen gri­pit ho­nom på flyg­plat­sen ef­tersom Tur­ki­et ef­ter­lyst ho­nom via In­ter­pol. Ha­de han ve­tat om att det fanns en så­dan ef­ter­lys­ning skul­le han ald­rig ha läm­nat Sve­ri­ge, sä­ger hon och lå­ter för­tviv­lad.

Hon be­rät­tar om hur de i fle­ra da­gar för­sök­te få någ­ra be­sked från den svens­ka am­bas­sa­den el­ler spans­ka po­li­sen.

– En­ligt den spans­ka dom­sto­len an­kla­gar de tur­kis­ka myn­dig­he­ter­na ho­nom för att ha or­ga­ni­se­rat ter­ror­hand­ling­ar på tid­ning­en Odak Der­gi­si i Tur­ki­et 2010. Det stäm­mer verk­li­gen in­te – det en­da som

är sant är att han i den tid­ning­en skri­ver kri­tiskt om Er­do­gans för­tryck, sä­ger hans sam­bo.

HAM­ZA YAL­CIN ÄR 59 år och kom förs­ta gång­en till Sve­ri­ge för 30 år se­dan och fick po­li­tisk asyl som för­följd so­ci­a­list. Ef­tersom han ha­de sin fa­milj kvar i Tur­ki­et åter­vän­de han dit 1992 och för­sök­te le­va dolt, men hit­ta­des till sist av po­li­sen och döm­des till fäng­el­se.

Ef­ter att ha sut­tit in­spär­rad i två år släpp­tes Ham­za Yal­cin och flyd­de än­nu en gång till Sve­ri­ge 1998. Till Halm­stad flyt­ta­de han 2003 och har där­ef­ter först stu­de­rat på Hög­sko­lan i Halm­stad och se­na­re un­der­vi­sat där i so­ci­alpsy­ko­lo­gi.

2006 blev han svensk med­bor­ga­re och har där­ef­ter job­bat som hem­språks­lä­ra­re i tur­kis­ka för

skol­barn i La­holm och Fal­ken­berg. Han är även en­ga­ge­rad i För­fat­tar­för­bun­det och Am­ne­sty.

– He­la ti­den har han fort­satt skri­va om rätt­vi­sa och mänsk­li­ga rät­tig­he­ter som chefre­dak­tör för den so­ci­a­lis­tis­ka tid­ning­en Odak Der­gi­si, men han har ald­rig satt sin fot i Tur­ki­et ef­ter 1998 med tan­ke på att han då skul­le bli gri­pen. Det finns en livs­tids­dom ut­fär­dad, sä­ger sam­bon och tilläg­ger:

– Vi har nu bil­dat en stöd­grupp som upp­ma­nar Sve­ri­ges re­ge­ring att age­ra mot Tur­ki­ets rätt­sö­ver­grepp. Tur­ki­ets rättsvid­ri­ga do­mar mot po­li­tiskt op­po­si­tio­nel­la, och om­fat­tan­de över­grepp mot fång­ar, är kän­da och väl do­ku­men­te­ra­de.

Hon me­nar att det finns en all­var­lig risk att han nu blir ut­läm­nad till Tur­ki­et, där han kan åta­las bland an­nat för att ha för­o­läm­pat pre­si­den­ten.

SÅ SENT SOM i slu­tet av maj an­ord­na­de Ham­za Yal­cin en de­mon­sta­tion på Sto­ra torg, där det bland an­nat för­des fram kritik mot pre­si­dent Er­do­gan och vif­ta­des med gu­la flag­gor där marx­is­ten Che Gu­e­va­ra var av­bil­dad.

– Om Sve­ri­ges re­ge­ring vill va­ra en röst mot Er­do­gans för­tryck mås­te den ock­så för­sva­ra svens­ka med­bor­ga­res rätt att ytt­ra sig och rö­ra sig fritt ut­an­för Sve­ri­ges grän­ser, sä­ger Ham­za Yal­cins sam­bo.

Gun­nar Vrang, press­kom­mu­ni­ka­tör på svens­ka UD, be­kräf­tar att en man i 60-års­ål­dern och som är hem­ma­hö­ran­de i Gö­ta­land är fri­hets­be­rö­vad och sä­ger att UD har be­gärt att få träf­fa ho­nom.

– Vi vill ha kon­su­lärt till­trä­de och bå­de am­bas­sa­den i Madrid och vårt kon­su­lat i Bar­ce­lo­na står i kon­takt med spans­ka myn­dig­he­ter och har be­gärt det kon­su­lä­ra till­trä­det, sä­ger Vrang.

Svens­ka PEN krä­ver nu att Sve­ri­ges re­ge­ring och EU age­rar.

– Det är ex­tremt pro­vo­ce­ran­de att man gri­per med­bor­ga­re från and­ra Eu-län­der, sä­ger ytt­ran­de­fri­hets­or­ga­ni­sa­tio­nens ord­fö­ran­de Eli­sa­beth Ås­brink till TT.

Bild: PRIVAT OCH TT

ER­DO­GAN-KRITIKER FÄNGSLAD I SPA­NI­EN. Ham­za Yal­cin är chefre­dak­tör för den so­ci­a­lis­tis­ka tid­ning­en Odak Der­gi­si och an­ord­na­de så sent som i maj en de­mon­stra­tion på Sto­ra torg i Halm­stad, där det ut­ta­la­des kritik mot Tur­ki­ets pre­si­dent. Han greps ny­li­gen av spansk po­lis ef­ter en se­mester­re­sa, ef­tersom tur­kis­ka myn­dig­he­ter har ef­ter­lyst ho­nom.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.