”Vik­tigt be­hand­la MRSA på rätt sätt”

Hallands Nyheter - - Nyheter - YVONNE PERSSON 076-137 16 87 yp@hn.se

Se­dan 2014 har an­ta­let bä­ra­re av MRSA mer än tre­dubb­lats i Halland. 2016 upp­täck­tes 171 nya fall, jäm­fört med 55 2014.

– De som blir sju­ka be­hö­ver få rätt be­hand­ling, men de fles­ta har inga be­svär alls, sä­ger Nil­la Lindroos, smitt­skydds­sjuk­skö­ters­ka i Re­gi­on Halland.

NYA BÄ­RA­RE AV MRSA upp­täcks an­ting­en ge­nom att de blir sju­ka, som Sel­ma Se­lim­ba­sic i ar­ti­keln här in­till, el­ler ge­nom så kal­lad scre­e­ning.

– Om en pa­ti­ent ska läg­gas in på sjuk­hu­set och upp­fyl­ler vis­sa kri­te­ri­er så tar vi all­tid en od­ling. Det kan va­ra att man har haft MRSA ti­di­ga­re, att man fått vård ut­om­lands el­ler bott på en flyk­ting­för­lägg­ning, be­rät­tar Nil­la Lindroos.

För­sik­tig­hets­åt­gär­den finns där för att hind­ra bak­te­ri­en från att spri­das inom vår­den och för att kun­na ge pa­ti­en­ten rätt be­hand­ling från bör­jan.

– MRSA är in­te mer ag­gres­siv än and­ra bak­te­ri­er, men ef­tersom den är re­si­stent mot vå­ra van­li­gas­te an­ti­bi­o­ti­ka så be­hö­ver man sät­ta in en an­nan sort, sä­ger Nil­la.

NIL­LA LINDROOS KAN in­te kom­men­te­ra ett en­skilt fall, men för­kla­rar att det är ru­tin att för­skri­va van­lig an­ti­bi­o­ti­ka om man in­te sä­kert vet att pa­ti­en­ten har MRSA.

– Re­si­sten­ta bak­te­ri­er är så pass ovan­li­ga att man mås­te ut­gå från att pa­ti­en­ten drab­bats av van­li­ga bak­te­ri­er. Ef­tersom det kan ta någ­ra da­gar att få svar på en bak­te­ri­e­od­ling bru­kar man sät­ta in van­lig an­ti­bi­o­ti­ka. Skul­le vi all­tid an­vän­da and­ra sor­ters an­ti­bi­o­ti­ka så finns risk att bak­te­ri­er­na bli re­si­sten­ta mot dem ock­så.

I Sel­ma Se­lim­ba­sics fall mis­sa­des fö­re­koms­ten av MRSA, ef­tersom vård­cen­tra­len slar­va­de bort sår­od­ling­en.

– Det är vik­tigt att od­la från sår in­nan man sät­ter in an­ti­bi­o­ti­ka. Ifall od­ling­ar in­te når la­bo­ra­to­ri­et finns det ru­ti­ner som be­hö­ver ses över, kon­sta­te­rar Nil­la Lindroos.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.