Ut­släpp­ta min­kar ho­tar få­gel­li­vet

Hallands Nyheter - - Falkenberg - PETTER TARENIUS 010-471 52 46 petter.tarenius@hn.se

Min­kar ut­gör ett stort hot mot det uni­ka få­gel­li­vet ut­med strandäng­ar­na mel­lan Fal­ken­berg och Var­berg. För­ra vec­kans min­k­ut­släpp i Glom­men för­döms nu av få­gel­vän­ner.

Det var un­der nat­ten till tors­dag för­ra vec­kan som drygt 2 000 min­kar släpp­tes ut från Söndre­gårds mink­farm i Glom­men. Även om det sto­ra fler­ta­let av dju­ren fång­a­des in re­dan un­der tors­da­gen, en­ligt far­mens äga­re, så re­a­ge­rar nu or­ni­to­lo­ger starkt på ny­he­ten om ut­släp­pet.

I– DET ÄR be­dröv­ligt. Om det är så kal­la­de djur­rätts­ak­ti­vis­ter som lig­ger bakom det här så gör de djur­li­vet en otro­lig björn­tjänst. De stäl­ler till det så fruk­tans­värt myc­ket mer. Se­kun­därt så tar du ju död på allt få­gel­liv, sä­ger Thomas An­ders­son, ord­fö­ran­de i Fal­ken­bergs or­ni­to­lo­gis­ka för­e­ning.

Min­kar har in­te nå­gon na­tur­lig plats i vårt eko­sy­stem, me­nar Thomas An­ders­son som på nä­ra håll, och un­der fle­ra år, har sett vad min­ken stäl­ler till med längs Hal­lands­kus­ten.

– De har full­stän­digt för­stört få­gel­li­vet. De häc­kan­de ar­ter­na har mins­kat med 80 pro­cent på se­na­re. Till störs­ta de­len be­ror det på min­ken.

HAN BESKRIVER MIN­KEN som en högef­fek­tiv jä­ga­re som ro­var åt sig bå­de ägg och ung­ar. Ef­tersom de halv­me­ter­långa päls­dju­ren främst är ak­ti­va på nät­ter­na så har de häc­kan­de fåg­lar­na än svå­ra­re att vär­ja sig.

– Min­ken dö­dar så myc­ket som den ba­ra kan och läg­ger på la­ger. Den tar död på allt. Många min­kar kla­rar sä­kert in­te vin­tern men det finns en stam som har eta­ble­rat sig med någ­ra ge­ne­ra­tio­ner och har an­pas­sat sig till kli­ma­tet, sä­ger Thomas An­ders­son.

Mo­rups Tånge, och de strand­nä­ra äng­ar­na där­om­kring, hör till lan­dets främs­ta kustre­ser­vat. Se­dan 40-ta­let är om­rå­det ett na­tur­re­ser­vat där få­gel­skå­da­re var­je år ob­ser­ve­rar ovan­li­ga och käns­li­ga va­dar­fåg­lar.

OR­NI­TO­LO­GIS­KA för­e­ning­ens medlemmar har un­der en läng­re tid satt ut mink­fäl­lor för att mild­ra kon­se­kven­ser­na. Mink­far­men i Glom­men lig­ger ba­ra ett sten­kast från kus­ten.

– Det är en väl­digt dys­ter bild. De är in­te helt lät­ta att fånga men vi gör vad vi kan, sä­ger Thomas An­ders­son.

”Om det är så kal­la­de djur­rätts­ak­ti­vis­ter som lig­ger bakom det här så gör de djur­li­vet en otro­lig björn­tjänst” THOMAS AN­DERS­SON

or­ni­to­log

HN I GÅR.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.