Mis­s­tänk­ta kort­ka­pa­re på mack

Hallands Nyheter - - Falkenberg - Ma­til­da.carlstrom@hn.se

På ben­sin­mac­ken ST1 i Fal­ken­berg har nå­gon satt in ut­rust­ning i kort­lä­sa­ren som an­vänds för att lä­sa av kon­to­korts upp­gif­ter.

I sam­band med att tek­nisk per­so­nal på ST1, In­du­stri­vä­gen i Fal­ken­berg, gjor­de en ru­tin­kon­troll på mac­ken vi­sa­de det sig att nå­gon satt in miss­tänkt skim­nings­ut­rust­ning i kort­ter­mi­na­len. Utrust­ning­en an­vänds för att ka­pa bank­kort som sätts in i kort­lä­sa­ren.

– Kon­trol­lan­ter har hit­tat lik­nan­de ut­rust­ning på en ben­sin­mack i Häss­le­holm och då har man hål­lit ögo­nen öpp­na för det här, sä­ger Håkan Rolfsgård, för­un­der­sök­nings­le­da­re på po­lis i Fal­ken­berg.

DET HAR ÄVEN gjorts två po­li­san­mäl­ning­ar om ska­de­gö­rel­se, ef­tersom nå­gon försökt bor­ra i lå­set till kort­lä­sa­ren.

– Då har man för­mod­li­gen försökt kom­ma in i ter­mi­na­len för att häm­ta sin ut­rust­ning, sä­ger Håkan Rol­f­gård.

”Kon­trol­lan­ter har hit­tat lik­nan­de ut­rust­ning på en ben­sin­mack i Häss­le­holm” HÅKAN ROLFSGÅRD

för­un­der­sök­nings­le­da­re

ST1 ÄR EN obe­man­nad ben­sin­pump, och det är än så länge oklart hur länge utrust­ning­en har sut­tit där. – Jag kan in­te sva­ra på det just nu, det på­går en ut­red­ning i ären­det, sä­ger Anet­te Björk, grupp­chef för po­li­sens be­drä­ge­ri­grupp i Halland. MA­TIL­DA CARLSTRÖM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.