”Räd­da för att bry­ta mot la­gen”

Där­för väl­jer kom­mu­ner­na bort att ut­re­da själv­mord

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Re­ge­ring­en vill att kom­mu­ner ska ut­re­da fler själv­mord. Men kom­mu­ner­na är osäk­ra på vil­ka reg­ler som gäl­ler, och ef­tersom de in­te mås­te så av­står de att ut­re­da.

– Det mås­te snabbt till lag­stift­ning, sä­ger Lot­ta Vahl­ne Wes­ter­häll, pro­fes­sor eme­ri­ta vid Gö­te­borgs uni­ver­si­tet.

För­ra året pub­li­ce­ra­de Folk­hälso­myn­dig­he­ten och So­ci­al­sty­rel­sen ett stöd­ma­te­ri­al för att kom­mu­ner ska ut­re­da fler själv­mord.

–Vi tän­ker att det är väl­digt vik­tigt att man ut­re­der, spe­ci­ellt bland unga per­so­ner. För det är på det sät­tet man kan få kun­skap som man kan an­vän­da i det pre­ven­ti­va ar­be­tet, sä­ger Ei­ja Ai­rak­si­nen, ut­re­da­re på Folk­hälso­myn­dig­he­ten.

Utred­ning­ar­na ska ta re­da på vad som hänt, var­för det hän­de och vad man kan gö­ra för att und­vi­ka att det hän­der igen. Men kom­mu­ner­na är tvek­sam­ma. En or­sak är att det upp­levs oklart vil­ken in­for­ma­tion som får läm­nas ut mel­lan häl­so- och sjuk­vår­den och kom­mu­nen.

– Al­la är räd­da för att bry­ta mot den ty­pen av lag­stift­ning, sä­ger Ing-ma­rie Wie­sel­gren, psy­ki­a­tri­ker och sam­ord­na­re för psy­kisk häl­sa på Sve­ri­ges Kom­mu­ner och Lands­ting (SKL).

Ef­tersom det sak­nas krav på att utred­ning­ar­na görs, och man dess­utom upp­le­ver att man ris­ke­rar att gö­ra fel, drar sig kom­mu­ner­na för att ut­re­da.

– Se­dan krä­ver det re­sur­ser. Vi vet att kom­mu­ner in­te har re­sur­ser i dag, de går på knä­na. Vi för­står det, men sam­ti­digt vill vi fram­fö­ra att det här är vik­tigt, sä­ger Ai­rak­si­nen.

Folk­hälso­myn­dig­he­ten har be­ställt en ut­red­ning om de ju­ri­dis­ka svå­rig­he­ter­na och man fun­de­rar nu på hur man ska gå vi­da­re. Lot­ta Vahl­ne Wes­ter­häll, som gjort ut­red­ning­en, sä­ger att det finns gans­ka sto­ra möj­lig­he­ter att läm­na in­for­ma­tion mel­lan kom­mun och häl­so- och sjuk­vård, men att det krävs lag­stift­ning med krav för att de fak­tiskt ska gö­ras.

Hon vill se att bå­de häl­so­och sjuk­vår­den och kom­mu­nens so­ci­al­tjänst blir skyl­di­ga att ut­re­da själv­mords­fall, och att det ställs krav på sam­ver­kan dem emel­lan. Po­lis och rädd­nings­tjänst ska va­ra skyl­di­ga att in­for­me­ra so­ci­al­tjäns­ten när de får kän­ne­dom om ett själv­mord, fö­re­slår hon.

Ut­an krav kom­mer få hän­del­se­a­na­ly­ser att gö­ras, tror Lot­ta Vahl­ne Wes­ter­häll.

– Det tror jag är väl­digt ne­ga­tivt ur pre­ven­tions­syn­vin­kel. Det mås­te sat­sas väl­digt myc­ket på att få ner an­ta­let su­i­ci­der, sä­ger hon.

Men So­ci­al­mi­nis­ter An­ni­ka Strand­häll (S) är tvek­sam till lag­stift­ning, och pe­kar på att stöd­ma­te­ri­a­let från Folk­hälso­myn­dig­he­ten och So­ci­al­sty­rel­sen har en vik­tig roll. Men Ai­rak­si­nen beskriver det som ”gans­ka tand­löst” och myn­dig­he­ten ser nu själv över om man ska gå på ut­re­da­rens lin­je och fö­re­slå lag­krav. SKL stöd­jer ett så­dant, i kom­bi­na­tion med att man lö­ser sek­re­tess­pro­ble­ma­ti­ken.

–Frå­gar man kom­mu­ner och lands­ting tyc­ker man in­te att det är orim­ligt. Men se­dan be­hö­ver det fin­nas stöd och ma­te­ri­al på hur man gör det på ett klokt sätt, så att det in­te blir över­ar­be­tat och går för myc­ket tid som skul­le kun­na läg­gas på skol­ar­be­te el­ler pa­ti­en­ter, sä­ger Ing-ma­rie Wie­sel­gren.

Gustav Sjö­holm/tt

FOTO: STINA STJERNKVIST/TT/ARKIV

Ef­ter­satt. Få själv­mord ut­reds, trots att det an­ses vik­tigt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.