As­si­stans­bo­lag blå­ser För­säk­rings­kas­san

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Cir­ka fy­ra mil­jar­der kro­nor av svens­ka skatte­me­del har be­ta­lats ut till ose­ri­ö­sa as­si­stans­bo­lag. I många av fal­len har bo­la­gen kun­nat ploc­ka ut peng­ar i tio år in­nan ut­be­tal­ning­ar­na stop­pats.

En­ligt en sam­man­ställ­ning som Svens­ka Dag­bla­det ge­nom­fört har 3,9 mil­jar­der kro­nor be­ta­lats ut till 15 ose­ri­ö­sa bo­lag, vars ut­be­tal­ning­ar se­na­re stop­pats ef­tersom de be­dömts som olämp­li­ga.

Yt­ter­li­ga­re tre bo­lag har stämp­lats som ose­ri­ö­sa, men siff­ror­na för de bo­la­gen har in­te läm­nats ut.

Peng­ar som ska gå till svårt funk­tions­hind­ra­de har i vis­sa fall i stäl­let gått till att fi­nan­si­e­ra dy­ra bo­en­den, höga lö­ner, lyx­bi­lar och till och med ter­ror­re­sor till Sy­ri­en och Irak.

För­säk­rings­kas­sans na­tio­nel­la sam­ord­na­re Li­nus Nor­denskär an­ser dock att ma­jo­ri­te­ten av mil­jar­der­na in­te gått di­rekt ner i bluff­makar­nas fic­kor. Om vår­den in­te ut­förts ha­de bru­kar­na lar­mat, på­pe­kar han.

– Det är jät­te­all­var­ligt. Men vi har av­satt de re­sur­ser som vi an­ser att vi kan för att kom­ma åt brotts­lig­he­ten. Vi har max­i­me­rat vår kon­troll­verk­sam­het för att ut­re­da och kom­ma till rät­ta med det här. Jag är helt sä­ker på att ma­jo­ri­te­ten av de här peng­ar­na har man ut­fört as­si­stans för, sä­ger han till SVD.

För­säk­rings­kas­san bör­ja­de stop­pa ut­be­tal­ning­ar i hög­re ut­sträck­ning för­ra året ef­ter ett led­nings­byte. En för­vå­nan­de stor an­del av peng­ar­na, cir­ka 2,4 mil­jar­der, har be­ta­lats ut i Öre­bro­om­rå­det.

Li­nus Nor­denskär tror att den kraf­ti­ga ök­ning­en av den pri­va­ta mark­na­dens an­del av as­si­stan­sen kan va­ra en del av för­kla­ring­en till fus­ket.

– Vi mås­te va­ra öd­mju­ka och sä­ga att vi mås­te hänga med i den för­änd­ring som sker. Vi mås­te va­ra där ute och kon­trol­le­ra det här. Med de möj­lig­he­ter vi har i dag gör vi så gott vi kan och vi an­mä­ler till IVO och and­ra myn­dig­he­ter, sä­ger han. Martin Stock­ton

Jo­hans­son/

FOTO: TT/ARKIV

För­säk­rings­kas­sans kon­tor på Kla­ra Väst­ra Kyr­ko­ga­ta i Stock­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.