Lad­dat val mel­lan är­ke­ri­va­ler

Långa kö­er till val­lo­ka­ler­na – spänd vän­tan på hur för­lo­ra­ren ska ta ne­der­la­get

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Trots oro för krång­el och våld­sam­he­ter ström­ma­de keny­a­ner­na till val­lo­ka­ler­na i går. Och vid si­dan om mind­re in­ci­den­ter såg va­let ut att ha flu­tit på en­ligt plan.

Nu är vän­tan spänd på hur för­lo­ra­ren kom­mer att ta sitt ne­der­lag.

In­sat­ser­na var höga när keny­a­ner­na gick till va­lur­nor­na för att väl­ja pre­si­dent, par­la­ments­le­da­mö­ter och lo­ka­la fö­re­trä­da­re. Val­kam­pan­jen har präg­lats av stund­tals hätsk re­to­rik mel­lan den sit­tan­de pre­si­den­ten Uhuru Keny­at­ta och ut­ma­na­ren Rai­la Odinga.

Det är and­ra gång­en de ställts in­för varand­ra i en val­kamp, och tro­li­gen sista chan­sen för 72-åri­ge Odinga att kni­pa den pre­si­dent­post han häv­dar att han be­stu­lits på i de två se­nas­te va­len.

Färskt i min­net finns det våld som bröt ut ef­ter an­kla­gel­ser om fusk i va­let 2007, och som led­de till att om­kring 1 200 män­ni­skor mis­te li­vet.

Men väl­jar­na lät sig in­te skräm­mas. Kö­er­na ring­la­de långa ut­an­för fle­ra val­lo­ka­ler re­dan tim­mar in­nan de öpp­na­de i går mor­se.

– Jag rös­ta­de för Rai­la, för han kom­mer att va­ra så myc­ket bätt­re för oss. Men om han in­te vin­ner är det okej. Det­ta är trots allt en de­mo­kra­ti, sa­de bygg­ar­be­ta­ren Tom Mboya till ny­hets­by­rån AFP, ef­ter att han rös­tat i Nai­ro­bis slum­om­rå­de Ki­be­ra.

Osä­ker­he­ten har va­rit stor över hur det nya sy­ste­met med bi­o­met­risk väl­ja­ri­den­ti­fi­e­ring och elektro­nisk röst­sam­man­ställ­ning skul­le fun­ge­ra. Oron späd­des på ef­ter att den an­sva­ri­ge för sy­ste­met ny­li­gen hit­ta­des tor­te­rad och mör­dad.

Men en­ligt val­kom­mis­sio­nens chef Wa­fu­la Ce­h­bu­ka­ti gick rös­tan­det vid lan­dets runt 41 000 val­lo­ka­ler i stort smi­digt. När de stäng­de kloc­kan 16 svensk tid fanns upp­gif­ter om mind­re in­ci­den­ter.

Vid ett par val­lo­ka­ler kom kla­go­mål från väl­ja­re om att de­ras namn in­te fanns re­gi­stre­ra­de i sy­ste­met, rap­por­te­rar Reu­ters. Och de långa kö­er­na väck­te ir­ri­ta­tion på fle­ra håll. Ut­an­för en val­lo­kal i Nai­ro­bi an­vän­de po­li­sen tår­gas för att lug­na otå­li­ga väl­ja­re.

Men går­da­gens kanske mest dra­ma­tis­ka hän­del­se in­träf­fa­de i en av­läg­sen by i di­strik­tet Väst­ra Po­kot, där en höggra­vid kvin­na som vän­ta­de på sin tur att rös­ta plöts­ligt drab­ba­des av vär­kar. Med hjälp av med­kö­an­de kun­de hon fö­da ut sin lil­la flic­ka vid val­lo­ka­len. Ef­ter ett be­sök på en lo­kal sjuk­vårds­kli­nik åter­vän­de hon för att läg­ga sin röst.

– Nu är jag lyck­lig, för jag har fött och jag har rös­tat, sa­de mo­dern till AFP.

Om allt går som pla­ne­rat vän­tas val­re­sul­ta­tet kun­na pre­sen­te­ras i dag ons­dag. Men vid krång­el kan det drö­ja fle­ra da­gar.

En­ligt opi­ni­ons­mät­ning­ar­na är det en kamp på kni­ven mel­lan Keny­at­ta och Odinga. I bå­da lä­ger räk­nar man med se­ger och nya miss­tan­kar om fusk kan bli en tän­dan­de gnis­ta till oro­lig­he­ter.

– Nu häng­er det på om röst­räk­ning­en kom­mer att fun­ge­ra, sä­ger Anders Sjögren, stats­ve­ta­re vid Nor­dis­ka Afri­ka­in­sti­tu­tet i Uppsa­la, till TT.

–Om det upp­fat­tas som att re­ge­rings­si­dan har rig­gat va­let så kan det bli oro­ligt.

Mat­ti­as Mächs/tt

pre­si­dent. vice pre­si­dent. Son. Son. Pre­si­dent Keny­at­ta. Ut­ma­na­re Odinga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.