Zu­ma trot­sa­de miss­tro­en­de än­nu en gång

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Syd­af­ri­kas pre­si­dent Jacob Zu­ma över­lev­de än­nu en miss­tro­en­de­om­röst­ning i par­la­men­tet – den här gång­en i en slu­ten om­röst­ning.

Det är sjät­te gång­en Zu­ma trot­sar lik­nan­de för­sök av par­la­men­tet.

Miss­tro­en­de­för­kla­ring­en mot Jacob Zu­ma – som an­kla­gas av si­na kritiker för kor­rup­tions­skan­da­ler och eko­no­miskt elän­de – väck­tes av op­po­si­tions­par­ti­er­na. Det var för att ANC:S eg­na le­da­mö­ter skul­le vå­ga sä­ga sin åsikt ut­an att på­ver­kas av par­ti­pis­kan som op­po­si­tio­nen kräv­de en slu­ten om­röst­ning, nå­got som tal­man­nen Ba­le­ka Mbe­tes bi­föll.

Zu­mas par­ti ANC har 249 av par­la­men­tets 400 plat­ser, och för att lyc­kas krävs det att to­talt 201 le­da­mö­ter rös­ta­de för att spar­ka ut pre­si­den­ten. När ma­te­ma­ti­ken var sum­me­rad i går kväll kla­ra­de sig Zu­ma – som kom till mak­ten 2009 – än­nu en gång.

Par­la­men­tets tal­man upp­ger att 198 le­da­mö­ter rös­tat emot miss­tro­en­de­för­kla­ring­en, 177 för och att 9 le­da­mö­ter av­stått. Där­med ska allt­så 384 av de 400 le­da­mö­ter­na ha del­ta­git.

Mmu­si Mai­ma­ne, ledare för det främs­ta op­po­si­tions­par­ti­et De­mo­kra­tis­ka al­li­an­sen (DA), för­sök­te el­da le­da­mö­ter­na i de­bat­ten fö­re om­röst­ning­en:

– Ta till­ba­ka vårt land. Det här är en hi­sto­risk dag, sa­de han bland an­nat.

Men par­ti­kam­ra­ter­na tän­ker stöd­ja Zu­ma, klar­gjor­de ANC:S ”chefsin­pis­ka­re” Jack­son Mt­hem­bu.

– Du kan hö­ra sång­en, sa­de Mt­hem­bu till tv-ka­na­len ENCA från par­ti­mö­tet.

– Zu­ma dan­sa­de toyi-toyi. Det är det vi gör när vi blir an­grip­na, tilla­de han.

Toyi-toyi är en dans som an­vän­des i po­li­tis­ka sam­man­hang re­dan på apart­heid­ti­den, när ANC led­de kam­pen mot den vi­ta re­gi­men.

Om miss­tro­en­de­för­kla­ring­en ha­de rös­tats ige­nom skul­le Zu­ma ge­nast tving­as läm­na sin post. (Tt-afp-reu­ters)

FOTO: RODGER BOSCH/AP/TT

Par­la­ments­le­da­mö­ter­na i Sydafrika rös­tar om pre­si­dent Jacob Zu­mas fram­tid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.