De flyr ”dzud”

Nytt kli­mat tving­ar mon­go­ler att över­ge no­mad­li­vet

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

De dröm­de om det glitt­ri­ga stor­stads­li­vet, och ham­na­de i Ulan Ba­tors jurt-slum. Men många tyc­ker än­då att det är bätt­re än den hår­da till­va­ron ute på Mon­go­li­ets vid­der, där den fruk­ta­de ”dzud” här­jar om vint­rar­na.

De lig­ger ut­ströss­la­de i bac­kar­na runt hu­vud­sta­den, sto­ra om­rå­den med ned­gång­na jur­tor, el­ler ge­rer som de egent­li­gen ska kal­las i Mongoliet. Run­da tält med en ka­min i mit­ten. 35-åri­ga Ja­miyn­su­rengi­in Ol­zods bo­stad är li­ka­dan här som ute på de sä­ge­nom­spun­na slät­ter där hon väx­te upp. Ba­ra mer sli­ten och in­trängd bland tu­sen­tals and­ra.

– Det är svårt här. Men li­vet på lan­det är än­nu svå­ra­re, sä­ger hon till ny­hets­by­rån AFP:S re­por­ter in­ne i ge­ren, där hon bor med si­na tre barn.

Ja­miyn­su­rengi­in Ol­zod in­går i en in­flytt­ningstrend som gjort att Ulan Ba­tor, Mon­go­li­ets hu­vud­stad, har vux­it till brist­nings­grän­sen. Allt fler mon­go­ler över­ger lan­dets tra­di­tio­nel­la no­ma­dis­ka liv.

En or­sak är den­sam­ma som på många and­ra håll i värl­den: läng­tan ef­ter ut­bild­ning och väs­ter­ländskt väl­stånd. Men Mongoliet har ock­så en spe­ci­ell fak­tor, det fruk­ta­de vä­der­fe­no­me­net dzud (zud).

Dzud in­ne­bär ex­tra tor­ra, he­ta som­rar som följs av ex­tremt kal­la vint­rar, ner till 50 mi­nus­gra­der – trots att Mongoliet lig­ger på lik­nan­de av­stånd från ekva­torn som ex­em­pel­vis Ita­li­en och Frank­ri­ke. Höstreg­nen ute­blir i stort sett nu­me­ra, vil­ket slår mot växt­lig­he­ten så att dju­ren får mind­re att äta.

– Jag sak­nar verk­li­gen de där höst­da­gar­na, sä­ger 68-åri­ge Be­gz­su­ren Ny­ang­aa, som än­nu in­te har gett upp no­mad­li­vet, till brit­tis­ka The Gu­ar­di­an.

– Kli­ma­tet har för­änd­rats så myc­ket. Man kan sä­ga att vi ba­ra har två års­ti­der kvar.

38-åri­ge Al­tan­sukh Pu­rev såg sig tvung­en att sö­ka sig till stor­sta­den när hans djur ut­ra­de­ra­des bok­stav­li­gen över en natt härom­vin­tern.

– Vi för­lo­ra­de 39 av 40 kor och näs­tan 300 får. Kor­na strö­va­de i väg i snön och kom ald­rig till­ba­ka. Och när vi vak­na­de på mor­go­nen ha­de al­la få­ren fru­sit ihjäl, sä­ger han till The Gu­ar­di­an.

– Vi ha­de för­lo­rat allt, och be­slöt oss för att ge oss av hit till Ulan Ba­tor ome­del­bart.

Dzud är ing­et nytt fe­no­men, men fors­ka­re be­dö­mer en­ligt AFP att det blir allt vär­re på grund av de kli­mat- för­änd­ring­ar män­ni­skans be­ro­en­de av fos­si­la bräns­len in­ne­bär. Den gång­na vin­tern du­ka­de en­ligt sta­tisti­ken ti­o­tu­sen­tals, kanske hund­ra­tu­sen­tals, av mon­go­lis­ka no­ma­ders djur un­der i ky­lan.

Sam­ti­digt båg­nar Ulan Ba­tor un­der mi­gra­tions­tryc­ket. Det finns in­te di­rekt nå­gon an­nan­stans för fly­en­de no­ma­der att ta vägen. Hu­vud­sta­den är Mon­go­li­ets en­da stor­stad. Till rys­ka met­ro­po­ler är det hund­ra­tals mil, och mon­go­ler som lyc­kas flyt­ta dit har för TT vitt­nat om ra­sism och ut­an­för­skap.

För att ta sig in i Ki­na mås­te man kor­sa den bist­ra Go­bi­ök­nen, och till Pe­king är det över 1000 kilo­me­ter. Ulan Ba­tors borg­mäs­ta­re såg sig en­ligt AFP i vint­ras tvung­en att in­fö­ra till­fäl­li­ga re­strik­tio­ner för in­flytt­ning.

Den nye pre­si­den­ten, den for­ne brott­nings­mäs­ta­ren Khalt­maa Bat­tul­ga, väx­te själv upp i en ger i hu­vud­sta­den, i om­rå­den där Världs­ban­ken be­räk­nar att ar­bets­lös­he­ten lig­ger på minst 60 pro­cent. Vid till­trä­det i mit­ten av ju­li svor 54-åri­ge Bat­tul­ga att utro­ta fat­tig­do­men.

Frå­gan är dock hur det ska gå till. Tu­ris­ter­na loc­kas av det väg­lö­sa land­ska­pet, med oänd­li­ga vid­der där häs­ten­tu­si­as­ter ord­nar världs­be­röm­da ridse­mest­rar. Men gästska­ror­na är små, lan­det är lång­vä­ga och dyrt att fly­ga till.

Tågre­se­nä­rer kom­mer i stör­re mäng­der längs den be­röm­da Trans­mon­go­lis­ka järn­vä­gen, som tar 6–7 dygn mel­lan Pe­king och Moskva re­spek­ti­ve S:t Pe­ters­burg. Många stan­nar dock knappt till i Mongoliet. Så Mon­go­li­ets sto­ra eko­no­mis­ka hopp he­ter Oyu Tol­goi. Det är ett gruv­om­rå­de med kop­par och guld som ska byg­gas ut till gi­gan­tis­ka ni­vå­er och se­dan stå för en tred­je­del av lan­dets brut­to­na­tio­nal­pro­dukt, är det tänkt.

Men Oyu Tol­goi lig­ger iso­le­rat i söd­ra Mongoliet och ger in­te många ar­bets­till­fäl­len i hu­vud­sta­den. Många mon­go­ler be­fa­rar ock­så att den brit­tisk­ba­se­ra­de gruvjät­ten Rio Tin­to läg­ger be­slag på det mesta av ri­ke­do­mar­na.

Ja­miyn­su­rengi­in Ol­zod är trots allt nöjd över att so­nen och dött­rar­na nu går i sko­la, även om pro­me­na­den dit är tre kilo­me­ter. Till­sam­mans med sin sys­ter kan hon tjä­na hyf­sat med tögrög – den mon­go­lis­ka va­lu­tan – ge­nom att sy den tra­di­tio­nel­la mon­go­lis­ka kap­pa som kal­las de­el. Men de har ba­ra en gam­mal sy­ma­skin att de­la på.

– Det en­da jag vill ha nu är en ny sy­ma­skin, sä­ger hon till AFP.

Hen­rik Samu­els­son/tt

FOTO: MIRVA HELENIUS/IFRC/AP/TT/ARKIV

Ihjäl­frus­na djur i Khuvs­gul i nor­ra Mongoliet i feb­ru­a­ri i år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.