Or­der till Usa-tjäns­te­män: Und­vik k-ordet

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

An­ställ­da på USA:S jord­bruks­de­par­te­ment har upp­ma­nats att in­te an­vän­da ordet ”kli­mat­för­änd­ring­ar” – ut­an i stäl­let ta­la om ”ex­tremt väder”. Ny­li­gen ut­såg pre­si­dent Do­nald Trump kli­mat­för­ne­ka­ren Sam Clo­vis till forsk­nings­chef vid de­par­te­men­tet.

Upp­ma­ning­en kom re­dan i feb­ru­a­ri i år, i ett mejl från che­fen för mark­häl­sa Bi­an­ca Moe­bi­us-clu­ne, skri­ver tid­ning­en The Gu­ar­di­an som ta­git del av e-post­väx­ling­en.

Mej­let ska ha in­ne­hål­lit lis­tor med ord som ska und­vi­kas av de an­ställ­da och för­slag på vad de bör er­sät­tas med. Till ex­em­pel ska ut­tryck som ”an­pass­ning till kli­mat­för­änd­ring­ar” in­te an­vän­das, i stäl­let ska man från de­par­te­men­tets si­da ta­la om mot­stånd mot ”ex­tremt väder”.

Att pre­si­dent Do­nald Trumps sty­re har en mer kli­matskep­tisk in­ställ­ning än fö­re­trä­da­ren Ba­rack Oba­mas är väl känt. I bör­jan av som­ma­ren med­de­la­de Trump att USA drar sig ur det glo­ba­la Pa­ris­av­ta­let om kli­ma­tet och han har ri­vit upp fle­ra av Oba­mas mil­jö­be­slut. Fle­ra höga pre­si­dentut­nämn- ing­ar har sam­ti­digt gått till per­so­ner som tviv­lar på att män­ni­skan lig­ger bakom den glo­ba­la upp­värm­ning­en – till skill­nad från en i när­mast enig forskarkår: Kli­matskep­ti­kern och uni­ver­si­tets­lek­torn Sam Clo­vis fick sitt jobb i som­ras en­ligt webb­tid­ning­en The Hill. Och mil­jö­myn­dig­he­ten EPA:S chef Scott Pruitt har va­rit tyd­lig med att han tviv­lar på att ut­släpp av växt­hus­ga­ser är den främs­ta or­sa­ken till tem­pe­ra­tursteg­ring­en i värl­den.

Trum­pan­häng­a­re som TT ta­lat med an­ser att kli­mat­ar­be­te, när det be­hövs, kan dri­vas ge­nom pri­va­ta ini­ti­a­tiv och att glo­ba­la över­ens­kom­mel­ser som Pa­ris­av­ta­let kos­tar för myc­ket peng­ar.

Trumps lin­je har väckt ils­ka bå­de glo­balt och i USA. Fle­ra sto­ra del­sta­ter med Ka­li­for­ni­en i spet­sen har lo­vat att mins­ka si­na ut­släpp och fort­sät­ta föl­ja Pa­ris­av­ta­let.

FOTO: JACQUELYN MARTIN/AP/TT

USA:S pre­si­dent Do­nald Trump.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.