Sa­ra som­martrivs i villa­vag­nens 30 kvadrat

GRATTIS: 30 ÅR 10 AU­GUSTI

Hallands Nyheter - - Livets Gång - ANNA MI MATZÉN an­na­mi.mat­zen@hn.se

På 30 kvadrat­me­ter i Kär­ra­dal häm­tar Sa­ra Wes­terlund och hen­nes fa­milj an­dan. Här kopp­lar de av och lad­dar bat­te­ri­er­na in­för var­da­gen och den kom­man­de flyt­ten till Fal­ken­berg.

På tors­dag fyl­ler Sa­ra Wes­terlund 30 år. Nå­gon ål­dersno­ja finns in­te i sik­te och när hon sam­man­fat­tar sitt liv så här långt kon­sta­te­rar hon att hon hun­nit med en hel del.

– Ibland tyc­ker man att man in­te gjort så myc­ket men jag har ju fak­tiskt ut­bil­dat mig, skaf­fat fa­milj och två barn. In­nan bar­nen kom var jag ute med kom­pi­sar och fes­ta­de men nu för ti­den trivs jag bäst med att um­gås med fa­milj och vän­ner.

Så här års till­bring­ar Sa­ra och sam­bon Lud­wig näs­tan all tid i villa­vag­nen i Kär­ra­dal. Till var­dags bor de i lä­gen­het vid Ro­sen­freds­ga­tan i Var­berg och kon­tras­ter­na är sto­ra.

– Det är så lugnt och skönt att kom­ma hit ut. Här finns ing­en tra­fik, ing­et bul­ler, ba­ra lugn och ro, sä­ger Sa­ra och be­rät­tar att fa­mil­jen pla­ne­rar att flyt­ta till Fal­ken­berg i höst.

EF­TER ÅRSSKIFTET ÄR det tänkt att hon ska åter­gå till job­bet på Mon­tes­so­ri­sko­lan i Fal­ken­berg och ge­nom att fa­mil­jen flyt­tar slip­per hon pend­la till och från job­bet, sam­ti­digt får so­nen Karl när­ma­re till sin pap­pa som bor i Fal­ken­berg. Dess­utom vill Sa­ra och Lud­wig pro­va på hur det är att bo i hus.

– Vi hyr ett hus på Hjorts­berg. I fram­ti­den kanske vi vill kö­pa ett eget men först vill vi tes­ta hur det är. Det ska bli jät­teskönt att få en egen träd­gård, det blir in­te rik­tigt sam­ma sak när man får de­la med de and­ra hy­res­gäs­ter­na.

PRIO ETT I höst är allt­så flyt­ten. Men först ska Sa­ra fi­ra sin 30-års­dag.

– När jag fick Karl för fem år se­dan ha­de jag ka­las och satt och am­ma­de i sof­fan. Då sa jag att det skul­le bli en re­jäl fest när jag fyll­de 30 men nu am­mar jag ju Ken­zi så jag får skju­ta fram den där fes­ten igen, sä­ger hon och skrat­tar glatt.

Fest el­ler in­te, det blir mid­dag med fa­mil­jen och de när­mas­te vän­ner­na. Och tår­ta så klart.

– Jo, jag får nog ba­ka en tår­ta till fö­del­se­da­gen, det hör ju till, sä­ger hon och so­nen nic­kar in­stäm­man­de.

När mam­ma hål­ler för öro­nen be­rät­tar Karl att hon ska få en fin teck­ning i fö­del­se­dags­pre­sent. Se­dan tar han sin hjälm och tram­par iväg på sin cy­kel.

– Om­rå­det är fan­tas­tiskt, här finns många and­ra barn som Karl le­ker med och vi trivs verk­li­gen jät­te­bra, sä­ger Sa­ra.

HON OCH LUD­WIG har haft villa­vag­nen på drygt 30 kvadrat­me­ter någ­ra år och gil­lar det kom­pak­ta li­vet som blir li­te enkla­re än var­da­gen i stan. Allt som är nöd­vän­digt får plats men det blir mer av­ska­lat och även li­te my­si­ga­re än i lä­gen­he­ten. Ef­tersom fa­mil­jen ut­ö­kats med en lil­la­sys­ter som är sju må­na­der var det gans­ka många fler gre­jer som skul­le få plats i år. Lud­wig skrat­tar och be­rät­tar att han läm­na­de vag-

nen me­dan Sa­ra stu­va­de in all­ting.

– Helt otro­ligt, jag trod­de verk­li­gen in­te att vi skul­le få plats med allt, sä­ger Sa­ra som fix­a­de det ga­lant.

I Kär­ra­dal tar de da­gar­na som de kom­mer med bad, bus och vi­la. Sa­ra kopp­lar gär­na av med en bok om dot­tern tillå­ter och det blir en del pro­me­na­der i om­giv­ning­ar­na. Någ­ra dags­ut­flyk­ter är be­stäm­da men i öv­rigt är det av­kopp­ling som gäl­ler.

– När vi är här ute kan vi verk­li­gen nju­ta och ef­tersom vi kän­ner al­la de som bor runt oss så blir det att vi um­gås en del ock­så, det är jät­tetrev­ligt.

AV­KOPP­LING. Trots en be­bis och en liv­lig femå­ring nju­ter Sa­ra Wes­terlund av lug­net på cam­ping­en i Kär­ra­dal. Men på fö­del­se­da­gen fi­rar hon med fa­milj och vän­ner i Var­berg. ”Vi tänk­te gå ut och äta och kanske gå på ut­om­hus­bion om det är bra väder”, sä­ger hon.

BUSFRÖN. Sa­ra Wes­terlund lever se­mester­liv i Kär­ra­dal med femå­ri­ge Karl och sju må­na­der gam­la Ken­zi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.