Lätt att miss­för­stå iko­ner­na

Hallands Nyheter - - Väder & Vind - TEKNIK & TRENDER EVA WIE­SEL­GREN @wie­sel­gren på Twit­ter

Smör­gås, am­man­de kvin­na, kvin­na med hu­vud­duk, zom­bie. Det är någ­ra av årets emojiny­he­ter. Men se upp när du väl­jer bil­der i stäl­let för ord – vi tol­kar dem in­te på sam­ma sätt.

Emo­ji­er, käns­lo­i­ko­ner, an­vänds allt fli­ti­ga­re. När vi för­ut skrev smi­leys med tec­ken som :) an­vän­der vi nu allt of­ta­re de små färg­gla­da bil­der­na i stäl­let.

När du skic­kar ett med­de­lan­de med en emo­ji är det in­te en bild­fil som skic­kas ut­an en kod. Ko­den för­vand­las till en bild i mot­ta­ga­rens mo­bil el­ler da­tor.

DET FINNS EN ge­men­sam stan­dard för vil­ka ko­der som an­vänds och vad de ska vi­sa. Men gra­fi­ken, den lil­la teck­ning­en, är oli­ka mel­lan oli­ka platt­for­mar.

App­le har si­na bil­der, Micro­soft har si­na, Goog­le har si­na, Sams­ung har si­na, Fa­ce­book har si­na – och så vi­da­re. Vad mot­ta­ga­ren ser kan du ald­rig sä­kert ve­ta. Det kan bli en obe­grip­lig tom fyr­kant.

Även om mot­ta­ga­ren får upp sam­ma bild som du skic­kat kan du in­te va­ra sä­ker på hur den tol­kas.

Bil­den med två hand­fla­tor med streck emel­lan upp­fat­tas av någ­ra som ett stopp­tec­ken, av and­ra som att man är po­si­tiv och pri­sar nå­got, vi­sar en un­der­sök­ning från uni­ver­si­te­tet i Mis­sis­sip­pi.

Det räc­ker att lä­sa hur bil­der­na be­skrivs på nä­tet för att in­se att det är upp­lagt för miss­för­stånd.

Ta till ex­em­pel emojin där det kom­mer ut ånga ur näs­bor­rar­na. Tri­umf el­ler fru­stra­tion är två av tolk­ning­ar­na. El­ler är gub­ben helt en­kelt för­kyld och sno­rar och ny­ser?

OM DU VILL se hur al­la emo­ji­er ser ut på oli­ka platt­for­mar ska du kol­la på uni­co­de.org/emo­ji/charts/ful­le­mo­ji-list.html Om du in­te ser de ny­a­re i din mo­bil el­ler da­tor kan det be­ro på att ditt sy­stem in­te hun­nit upp­da­te­ras med dem än­nu.

Goog­le job­bar på en lös­ning så att även andro­id­mo­bi­ler som in­te upp­da­te­rats ska kun­na se de nya bil­der­na och slip­pa få tom­ma fyr­kan­ter.

Ett tips om du vill by­ta hud­färg på en emo­ji med en män­ni­ska: Tryck på bil­den på mo­bi­lens tan­gent­bord så får du fle­ra att väl­ja på.

SVÅRTOLKAT. Stopp el­ler en som gör vå­gen? Tri­umf, ils­ka el­ler fru­stra­tion?

EMOJINYTT. Någ­ra av de se­nas­te bil­der­na som de kom­mer att se ut i Ip­ho­ne, Ipad och Mac i höst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.