Sa­bah klar för de­but

Nu ska pappren till Svens­ka fot­boll­för­bun­det va­ra i sin ord­ning. Då är Law­son Sa­bah, 20, klar för de­but i Var­bergs Bo­is. – Det blir min förs­ta match och jag vill hjäl­pa mitt lag så vi kan vin­na, sä­ger Law­son Sa­bah.

Hallands Nyheter - - Väder & Vind - Mat­ti­as Nils­son 010-471 53 42 ∙ mat­ti­as.nils­son@hn.se

Var­bergs Bo­is lån från IFK Gö­te­borg presenterades re­dan för­ra vec­kan, men då var in­te över­gångs­pappren kla­ra. Där­för kun­de Law­son Sa­bah in­te spe­la mot Ös­ters IF.

Istäl­let blir det buss till Norr­land och bor­t­a­match mot Ge­f­le IF som vän­tar.

– Jag är van vid långa re­sor, så det är okej, sä­ger kil­len som är född i Gha­na.

HAN VÄRVADES TILL Blå­vitt 2015 från In­ter­na­tio­nal Al­li­es. Men i år har det ba­ra bli­vit två in­hopp i all­svens­kan. En ut­lå­ning till Bo­is kom­mer där­för läg­ligt.

– Trä­nar man vill man in­te sit­ta på bän­ken. Att trä­na och spe­la match, det är bra för ut­veck­ling­en, så är det för al­la spe­la­re, me­nar Law­son Sa­bah. Vad viss­te du om Bo­is in­nan?

– Bil­ly Nord­ström (ti­di­ga­re Bo­islån) sa att det var bra här, det var där­för jag åk­te hit, mer än så viss­te jag in­te, sä­ger Sa­bah.

Han sä­ger att ti­den på av­byt­ar­bän­ken i Blå­vitt va­rit rätt tuff.

– Att spe­la fotboll är en ut­ma­ning, men det är okej.

Allt ty­der på att Sa­bah går in di­rekt i star­tel­van på Gav­le­val­len på ons­dag kväll. Han spe­la­de centralt på mitt­fäl­tet på trä­ning­en.

– Pe­ter Ny­ström är av­stängd så det finns en le­dig plats på cen­tra­la mitt­fäl­tet, men vi har in­te be­stämt oss än. Law­son har gjort någ­ra trä­ning­ar med oss och kom­mer bli vik­tig, sä­ger Jörgen Wå­le­mark - och kip­par ef­ter an­dan.

EF­TER TRÄNINGSPASSET val­de trä­na­ren näm­li­gen att kö­ra lö­pin­ter­val­ler på egen hand med as­si­ste­ran­de Tor­björn Ar­vids­son.

– Det har va­rit då­ligt med egen­trä­ning, men man får pas­sa på nu, och ef­tersom vi har långre­sa till Gäv­le är det skönt att rö­ra på sig in­nan, sä­ger Jörgen Wå­le­mark. Vad är det för trä­ning ni kör?

– Tob­be-spe­ci­a­la­re från ti­den med Halm­stads BK.

La­gets trä­ning var av mo­del­len lät­ta­re.

– Det är väl­digt tätt mel­lan mat­cher­na. Då är det vik­ti­gast att se till så al­la är fris­ka och he­la. Kal­le (Sö­der­ström) är till­ba­ka i trä­ning och på hug­get. Vi får se om han är re­do för start el­ler om det blir in­hopp, men han är med i trup­pen.

BO­IS ÅK­TE RE­DAN på tis­dag vid två­ti­den och över­nat­ta­de i Uppsa­la på vägen upp.

– Det är svårt att kom­ma igång om man sut­tit och åkt i åt­ta tim­mar i en buss. Det här är livsvik­tigt för att vi ska kun­na gö­ra en bra pre­sta­tion, sä­ger Wå­le­mark.

Bild: MAT­TI­AS NILS­SON

VILL LÄM­NA BÄN­KEN. I IFK Gö­te­borg har det mest bli­vit av­byt­ar­bänk den här sä­song­en. I Bo­is lär gha­na­nen Law­son Sa­bah få mer spel­tid.

Bild: MAT­TI­AS NILS­SON

PULSEN UP­PE I VARV. Jörgen Wå­le­mark flå­sar och vi­lar ut ef­ter job­bigt in­ter­vall­pass med tränar­kol­le­gan Tor­björn Ar­vids­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.