För­bun­det vill stop­pa spel på U21

Hallands Nyheter - - Sporten - TT

En­ligt or­ga­ni­sa­tio­nen Fe­der­bet fö­re­kom­mer match­fix­ning i de svens­ka U21-se­ri­er­na. Svens­ka Fot­boll­för­bun­det vill stop­pa möj­lig­he­ten att spe­la på mat­cher­na. – Men vi har en verk­lig­het att för­hål­la oss till, sä­ger chefsju­ris­ten Anders Hübinette.

Fe­der­bet – som ar­be­tar för att mot­ver­ka match­fix­ning – har ana­ly­se­rat hur odd­sen för­änd­ras fö­re och un­der mat­cher hos om­kring 50 spel­bo­lag som er­bju­der spel på svens­ka U21-mat­cher, och upp­täckt av­vi­kel­ser som ty­der på fusk, rap­por­te­rar Da­gens Ny­he­ter.

– Det är in­for­ma­tion jag kän­ner till, och det är na­tur­ligt­vis all­var­ligt, sä­ger Svens­ka Fot­boll­för­bun­dets che­fju­rist Anders Hübinette till TT. Han fort­sät­ter: – Se­dan är det svårt att vär­de­ra hur ut­brett det är, oav­sett se­rie. Man mås­te va­ra för­sik­tig med att pe­ka ut nå­gon. Det jag kan sä­ga är att vi har tit­tat på mat­cher i U21-se­ri­er­na.

EN­LIGT HÜBINETTE VILL fot­bolls­för­bun­det omöj­lig­gö­ra spel på mat­cher i U21-se­ri­er­na.

– Vi vill in­te att det ska gå att spe­la på de se­ri­er­na, el­ler på and­ra läg­re se­ri­er el­ler ju­ni­or­mat­cher. El­ler på till ex­em­pel an­tal var­ning­ar el­ler hör­nor. Men vi har en verk­lig­het att för­hål­la oss till, med ut­länds­ka spel­bo­lag som er­bju­der spel, sä­ger han.

Att helt mot­ver­ka ma­ni­pu­le­ra­de mat­cher är svårt. Anders Hübinette me­nar att at­ti­ty­den hos spe­la­re och ledare är av­gö­ran­de för att kom­ma till bukt med pro­ble­met.

– Vi kan ut­bil­da och in­for­me­ra spe­la­re och ledare. Och så kan vi ut­re­da, så klart. Se­dan vill vi att de som fix­ar mat­cher ska ve­ta att vi el­ler po­li­sen kan va­ra på plats. Att det in­te är risk­fritt, sä­ger han.

”Vi vill in­te att det ska gå att spe­la på de se­ri­er­na, el­ler på and­ra läg­re se­ri­er el­ler ju­ni­or­mat­cher. El­ler på till ex­em­pel an­tal var­ning­ar el­ler hör­nor”

ANDERS HÜBINETTE che­fju­rist, SVFF

RE­GE­RING­EN GICK TI­DI­GA­RE i som­mar ut med att match­fix­ning bli­vit en pri­o­ri­te­rad frå­ga för den spelut­red­ning som ser över spel­mark­na­den.

– Den här ty­pen av brotts­lig­het ho­tar för­tro­en­det i sam­häl­let. Där­för är det vik­tigt att vi an­vän­der spel­li­cens­sy­ste­met för att även be­käm­pa match­fix­ning, sa­de ci­vilmi­nis­ter Ar­da­lan She­ka­ra­bi (S) i ju­ni.

Bild: SIMON HASTEGÅRD

VILL STOP­PA SPEL. En­ligt or­ga­ni­sa­tio­nen Fe­der­bet är fle­ra mat­cher i de svens­ka U21-se­ri­er­na fix­a­de. ”Man mås­te va­ra för­sik­tig med att pe­ka ut nå­gon”, sä­ger för­bun­dets che­fju­rist Anders Hübinette.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.