Ma­jor­täv­ling skif­tar må­nad

Hallands Nyheter - - Sporten -

PGA Cham­pi­ons­hip bru­kar va­ra her­rar­nas sista ma­jor för sä­song­en. Från och med 2019 kom­mer täv­ling­en att skif­ta må­nad från au­gusti till maj, med­de­lar PGA of Ame­ri­ca.

En av för­kla­ring­ar­na till att ma­jorn flyt­tas sta­vas spor­tens in­tåg i OS: ”Gol­fens land­skap har för­änd­rats. Vi an­såg att det var vik­tigt att som or­ga­ni­sa­tion ta det­ta be­slut”, sä­ger PGA of Ame­ri­cas ord­fö­ran­de Pe­te Be­vacqua.

Det här in­ne­bär att ma­jor­täv­ling­en blir den and­ra för sä­song­en ef­ter US Mas­ters, som spe­las i april. De två av­slu­tan­de ma­jor­täv­ling­ar­na blir US Open och sist ut Bri­tish Open.

Årets PGA Cham­pi­ons­hip går av sta­peln på Qu­ail Hol­low Club, North Ca­ro­li­na med start nu på tors­dag. Fy­ra svens­kar kom­mer till spel: Hen­rik Stens­son, Alex Norén, Jo­nas Blixt och Da­vid Ling­merth.

GOLF:

Fot­boll­sall­svens­ka Djur­går­den för­stär­ker trup­pen med an­fal­la­ren Ju­li­an Kristof­fer­sen, upp­ger klub­ben i ett press­med­de­lan­de.

Den välvux­ne 20-åri­ge norr­man­nen, som mä­ter 198 cen­ti­me­ter i strumpläs­ten, kom­mer när­mast från FC Kö­pen­hamn och har skri­vit un­der ett treårs­kon­trakt med Stock­holms­klub­ben.

”Ju­li­an är en ung fot­bolls­spe­la­re som är väl­digt stor och stark. En skick­lig box­for­ward och tar­get­spe­la­re som va­rit och trä­nat i drygt två år med FCK:S A-lag där han för­vis­so in­te spe­lat så myc­ket men det be­ror på en myc­ket tuff kon­kur­rens­si­tu­a­tion”, sä­ger Djur­går­dens sport­chef Bos­se An­ders­son.

Djur­går­den har va­rit på jakt ef­ter en an­fal­la­re se­dan in­lå­na­de Gustav Eng­vall åter­vän­de till eng­els­ka Bri­stol Ci­ty i slu­tet av ju­li.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.