Sag­nia käm­par mot

FRIIDROTTS-VM: HAR IN­TE GETT UPP TANKEN PÅ LÅNGA HOPP

Hallands Nyheter - - Sporten -

Khad­di Sag­nia är som all­tid ett en­da stort le­en­de när hon träf­far pres­sen ut­an­för lands­la­gets ho­tell i Lon­don. Hur kom­mer det bli att täv­la in­för 55 000 per­so­ner?

– Jät­te­ro­ligt. Det är så, så kul att män­ni­skor tar av sin tid för att kom­ma och he­ja.

OCH SÅ DET ka­rak­tä­ris­tis­ka skrat­tet som hörs över skram­lan­de bygg­ar­be­ta­re och stor­stads­tra­fik. Kom­mer du ha nå­gon fa­milj på läk­ta­ren?

– Det kom­mer sex sys­kon med barn. Jag blev så him­la glad när de sa att VM skul­le va­ra i Lon­don. Jag ba­ra: ”Oh my god, fa­mily trip”. Det ger mig otro­ligt myc­ket ener­gi att ve­ta att de kom­mer kom­ma. Och skrat­tet igen. Det är den här Khad­di Sag­nia vi har lärt kän­na se­dan hon slog ige­nom som en su­per­ta­lang i tre­steg 2010.

Men ef­ter näs­ta frå­ga skrat­tar hon in­te. De se­nas­te två åren har va­rit sön­dertrass­la­de av ska­dor. Ba­ra i år har knän krång­lat, lår strej­kat och föt­ter vric­kats.

– Det har va­rit väl­digt job­bigt. Det har hind­rat mig från att få en hel trä­nings­pe­ri­od och det är där­för jag har va­rit väl­digt ojämn. 2014-2015 fick jag en hel sä­song att trä­na på och då pre­ste­ra­de jag bra. Då kän­de jag mig in­te så trött. När kän­de du dig helt frisk se­nast?

– Det var 2014-2015. Jag är glad att jag har kun­nat läg­ga in det lil­la ar­be­tet jag har kun­nat. Nu vill jag verk­li­gen få de hår­da pas­sen ut­an att kän­na nå­gon smär­ta och ut­an att bli störd av någon­ting. Hur fru­stre­ran­de har det va­rit?

– Det är fru­stre­ran­de, det är det verk­li­gen. För att jag hål­ler ju in­te på med det här för skojs skull. Det är in­te så att det är nå­gon lek. Det är all­var. Det är mitt liv, mitt jobb. Det är det här jag äls­kar och det är trå­kigt när man in­te kan få ut det man vet att man har i sig.

Khad­di Sag­nia har in­te känt sig frisk se­dan 2015. In­för längd­hoppskva­let på VM be­rät­tar hon om de tunga åren. – Det är det här jag äls­kar och det är trå­kigt när man in­te kan få ut det man vet att man har i sig, sä­ger hon.

HON FYLL­DE 23 i april i år. Hon kan in­te läng­re kal­las ta­lang och är långt ifrån ett av Sve­ri­ges störs­ta me­dalj­hopp in­för VM. Lå­ter det som mo­ti­va­tio­nen är på upp­häll­ning­en? Tvärtom.

– Jag har in­te gett upp än. Ha­de

SLITER MED SKA­DOR. Khad­di Sag­nia har in­te känt sig helt frisk se­dan 2015, men hon hop­pas kun­na läm­na ska­de­hel­ve­tet bakom sig och åter­i­gen nu upp till

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.