Ro­jas: Hop­pas gaycom­mu­ni­tyn fi­rar

Hallands Nyheter - - Sporten - JOEL TIVEMO 031-62 40 00 joel.tivemo@gp.se

Ho­mo­sex­u­el­la i Venezuela åt­nju­ter in­te sam­ma rät­tig­he­ter som res­ten av be­folk­ning­en. Yulimar Ro­jas Vm-guld i tre­steg ger hopp om för­änd­ring. – Jag hop­pas gay-com­mu­ni­tyn i Venezuela fi­rar det som hänt, sä­ger hon.

Ro­jas hö­ger­fot träf­far plan­kan. Hon lyf­ter, lan­dar och lyf­ter igen. Hon tar ett steg till och lyf­ter igen. Frå­gan är om hon har lan­dat än?

Yulimar Ro­jas guld­hopp mät­te 14.91 och gav Venezuela sitt förs­ta Vm-guld nå­gon­sin. 21-åring­en spring­er, skut­tar och skrat­tar sig runt Olym­pi­a­sta­di­on. Hon kan in­te slu­ta le. När eu­fo­ri­ni­vån sjun­kit till en nå­got mer nor­mal ni­vå bör­jar hon gå ige­nom den mix­a­de zo­nen där jour­na­lis­ter från he­la Sy­da­me­ri­ka vill få seg­rar­ci­tat. El­ler går, hon kry­per sna­ra­re fram, som en jour­na­list­kol­le­ga kon­sta­te­rar: ”Hon har ju pra­tat läng­re än Bolt”.

– Jag är så glad. Det här ögon­blic­ket har jag vän­tat på och jag är full av lyc­ka. Det är ett hi­sto­riskt ögon­blick för Ven­zu­e­la, sä­ger hon

OM FINLANDS SAK var vår en gång i ti­den är Ve­ne­zu­e­las tre­stegs­fram­gång­ar he­la Sy­da­me­ri­kas sak här i Lon­don. Men det här var in­te ba­ra ett guld för hel kon­ti­nent. Det var ett guld för en grupp ut­an sam­ma rät­tig­he­ter som res­ten av be­folk­ning­en i Venezuela. En grupp som in­te får tjänst­gö­ra i mi­li­tä­ren, ad­op­te­ra barn el­ler gif­ta sig.

– Jag är öp­pen med mitt kär­leksliv. Hon är en fan­tas­tisk per­son. Hon är med mig när jag be­hö­ver det som mest, sä­ger Yulimar Ro­jas.

Ro­jas kär­lek går på so­ci­a­la me­di­er un­der nam­net Ru­bi. Ge­nom åren har ex­emp­len och fö­re­bil­der­na för de som äls­kar nå­gon av sitt eget kön va­rit få inom fri­id­rot­ten. Historien för den här grup­pen må­las med mör­ka pen­sel­drag.

Den förs­ta olym­pi­ern som var öppet ho­mo­sex­u­ell het­te Ot­to Pelt­zer. Han var tysk världs­re­kord­hål­la­re och guldfa­vo­rit på 1 500 me­ter i Ams­ter­dam 1928. Otur­li­ga ska­dor och sko­pro­blem hind­ra­de ho­nom från me­dalj på de olym­pis­ka spe­len fö­re and­ra världs­kri­get. Han fick ald­rig en ny chans. År i tys­ka kon­cent­ra­tions­lä­ger stop­pa­de kar­riä­ren.

DE SE­NAS­TE ÅREN ver­kar dock spär­rar ha släppt. Vår egen Kaj­sa Ber­gqvist kom ut 2011. Lö­par­fe­no­me­net Caster Se­me­nya, stor fa­vo­rit på 800 me­terslop­pet på VM, lever öppet med en an­nan kvin­na. Ar­mand Duplan­tis ka­na­den­sis­ke fi­nal­kol­le­ga Shawn Bar­ber be­rät­ta­de i april att han är ho­mo­sex­u­ell. Fö­re­gång­ar­na blir allt fler. Mot­stån­det allt mind­re.

– Jag hop­pas att gay-com­mun­tyn i Venezuela är glad för min tri­umf och fi­rar det som hänt, sä­ger Yulimar Ro­jas.

Hen­nes fram­gång på tre­stegs­ba­nan kas­tar ljus över en an­nars mörk var­dag i hen­nes hem­land. Väp­na­de re­bel­ler på ga­tor­na, mat­brist och fat­tig­dom präg­lar li­vet för mer­par­ten av de 31 mil­jo­ner in­vå­nar­na.

– För mig är Venezuela värl­dens bäs­ta land med mas­sor av att er­bju­da. Vi går ige­nom väl­digt job­bi­ga år och jag vet att den här me­dal­jen är en upp­muntran till al­la att fort­sät­ta käm­pa. Den här me­dal­jen kan ge en knuff till lan­det så det kan fort­sät­ta, sä­ger hon. Hur har kri­sen på­ver­kat dig och din fa­milj?

– Det är väl­digt svårt men jag för­sö­ker att in­te se på tv el­ler lä­sa om det. Jag att jag mås­te fo­ku­se­ra på mitt mål och det var VM. Min fa­milj lär va­ra väl­digt gla­da och stol­ta nu. De är okej. Kri­sen har in­te på­ver­kat dem så myc­ket, men den har fort­fa­ran­de på­ver­kat dem för den på­ver­kar al­la.

Ett Vm-guld kan in­te för­änd­ra allt. Men kanske kan det va­ra den där per­fek­ta plank­träf­fen som be­hövs för dri­va ut­veck­ling­en fram­åt.

– Vi har ett sä­kert för­hål­lan­de och jag äls­kar hen­ne och hop­pas vi ses snart, sä­ger Yulimar Ro­jas.

”Jag är öp­pen med mitt kär­leksliv. Hon är en fan­tas­tisk per­son. Hon är med mig när jag be­hö­ver det som mest.”

YULIMAR RO­JAS

Bild: MATTHIAS SCHRADER

HI­STO­RISK. Yulimar Ro­jas Vm-guld i tre­steg är lan­dets förs­ta guld nå­gon­sin i Vm-sam­man­hang. Vin­na­ren själv hop­pas att gul­det är sär­skilt vik­tigt för gay-com­mu­ni­tyn i Venezuela.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.