Sä­ker­he­ten pri­o­ri­te­rad på WOW

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - JENNIFER LAST 031-62 40 00 jennifer.last@gp.se

Nu vän­tar tre da­gar med bra mu­sik, men ock­så av trånga ytor och myc­ket folk. Po­li­sen och ar­ran­gö­ren är ena­de för en sä­ker festival.

17 an­mäl­ning­ar om sex­u­ellt ofre­dan­de to­talt un­der årets Brå­valla­fes­ti­val, sju an­mäl­da över­grepp un­der Da­da li­fes spel­ning på Pe­a­ce & Lo­ve-fes­ti­va­len, ett terror­dåd med 22 dö­da på Ari­a­na Gran­des kon­sert i Man­ches­ter i maj. Skärpt sä­ker­het på mu­si­ke­ve­ne­mang har ham­nat i fo­kus.

– Det all­män­na sä­ker­hets­lä­get är ett an­nat nu än vad det har va­rit myn­dig­he­ter men kan, av just sä­ker­hets­skäl, in­te gå in på de­tal­jer hur ar­be­tet ser ut för att åstad­kom­ma en så sä­ker plats för be­sö­kar­na som möj­ligt. Rent sta­tis­tiskt är brotts­lig­he­ten un­der Way out West be­tyd­ligt läg­re jäm­fört med and­ra svens­ka fes­ti­va­ler och det kan en­ligt Jo­a­kim Skoglund be­ro på en rad oli­ka sa­ker.

– Att vi in­te är en cam­ping­fes­ti­val där al­ko­ho­len kom­mer i nå­got slags hu­vud­fo­kus spe­lar sä­kert roll. Det finns sä­kert fler aspek­ter som gör att vi är re­la­tivt för­sko­na­de mot brotts­lig­he­ten över­lag, men det be­ty­der in­te att vi drar ner på sä­ker­hets­lä­get el­ler att vi slapp­nar av. Sna­ra­re tvärtom, sä­ger han.

JO­A­KIM SKOGLUND HÄV­DAR att prio ett all­tid har va­rit just sä­ker­hets­frå­gan och att de gör allt de kan för att fö­re­byg­ga oli­ka ty­per av brott just för att be­sö­kar­na in­te ska be­hö­va tän­ka på det och va­ra otryg­ga. Dä­re­mot kan man vin­na på att fin­nas där för varand­ra, me­nar han.

– Jag tyc­ker att man som be­sö­ka­re ska va­ra snäll, so­li­da­risk och ta hand om varand­ra.

I fjol tog in­sats­che­fer­na från de stör­re publi­ke­ve­ne­mang­en fram na­tio­nel­la rikt­lin­jer och åt­gärds­pla­ner för att und­vi­ka sex­u­el­la över­grepp, nå­got som tes­ta­des på för­ra årets Way out West.

– Vis­sa över­grepp sker på mör­ka, skym­da plat­ser. Då går vi ige­nom om­rå­det och ser om vi hit­tar någ­ra plat­ser som be­hö­ver ly­sas upp, sä­ger Andre­as We­lin, po­li­sens in­sats­chef för Way out West.

I ÖV­RIGT SER de po­li­siä­ra re­sur­ser­na un­ge­fär ut som ti­di­ga­re år. Andre­as We­lin tror att den lå­ga brotts­lig­he­ten på Way out West bland an­nat be­ror på en nå­got äld­re publik, jämnt för­de­lat mel­lan kvin­nor och män och en re­la­tivt låg be­rus­nings­grad. Det finns in­te hel­ler nå­got stör­re hot mot fes­ti­va­len.

– Just nu har vi ingen­ting som ty­der på nå­got mer än den ge­ne­rel­la hot­bil­den mot väst­värl­den. Vi stäm­mer av med sä­ker­hetspo­li­sen och skul­le lä­ges­bil­den änd­ras så änd­rar jag min be­man­ning ock­så såklart, sä­ger han.

Ar­kiv­bild: BJÖRN LARSSON ROSVALL

SKÄRPT SÄ­KER­HET. Fo­kus un­der Way out West lig­ger in­te ba­ra på mu­si­ken – ut­an ock­så på sä­ker­he­ten på fes­ti­val­om­rå­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.