Fem frå­gor till Iman

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - MADELEINE BÄCKMAN

som har va­rit med och ta­git fram Za­ra Lars­sons hit Lush li­fe. Nu är hon mitt up­pe i pro­duk­tio­nen av sin kom­man­de EP där hon fort­satt ar­be­ta med vår störs­ta svens­ka mu­sik­ex­port. På fre­dag spe­lar Iman på Ya­ki-da i sam­band med Way out West.

* Vad kom­mer du att bju­da publi­ken på? – Mitt mål är att bi­dra till att gö­ra fes­ti­valupp­le­vel­sen än­nu fe­ta­re. Jag kom­mer ha dan­sa­re med mig, vil­ket in­te är så van­ligt på klubbspel­ning­ar och det bru­kar all­tid va­ra en glad över­rask­ning för publi­ken. Vi kom­mer ha otro­ligt kul på sce­nen och smit­ta av vår gläd­je på publi­ken.

* Vad tyc­ker du om Way out West? – Jag har li­te de­lad me­ning kring fes­ti­va­len. Jag äls­kar fes­ti­va­len, men förs­ta gång­en jag skul­le be­sö­ka den var jag 17 år och blev sjuk, på vägen hem fick jag se­dan en bot på tå­get. Så var­je gång jag be­sökt fes­ti­va­len ef­ter det går jag in för re­vansch. Se­dan dess har jag ba­ra kom­mit att äls­ka Gö­te­borg mer och mer.

* Vad är ditt bäs­ta fes­ti­val­min­ne? – Det finns många. Jag äls­kar käns­lan av att ba­ra dri­va om­kring med oli­ka män­ni­skor och se kon­ser­ter­na. WOW har så bra ak­ter och ma­ten är bäst där ef­tersom allt är ve­ge­ta­riskt.

* Vad har du haft för dig i som­mar? – Jag har spe­lat på Träd­går­den i Stock­holm, Em­ma­bo­da och på en del event. An­nars har jag ar­be­tet på min näs­ta sing­el som kom­mer snart och min EP som kom­mer i höst. Jag är så tag­gad.

* Be­rät­ta mer! – Jag har gjort väl­digt myc­ket klubb­mu­sik ett tag men på EP:N kom­mer det fin­nas en del bal­la­der. En po­wer­bal­lad har jag pro­du­ce­rat till­sam­mans med Za­ra Larsson. Det känns som att jag tar ett yt­ter­li­ga­re kliv nu och får chan­sen att vi­sa en an­nan si­da av mig som kom­mer in­ne­bä­ra en ny sorts publik­kon­takt, det är spe­ci­ellt.

”Vi kom­mer ha otro­ligt kul på sce­nen och smit­ta av vår gläd­je på publi­ken.”

IMAN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.