Rot­ting på mo­det igen

Det rå­der rot­ting­fe­ber i lan­det, och i al­la trendrap­por­ter om­nämns den­na an­vänd­ba­ra li­an som högs­ta in­red­nings­mo­de. Men i Larsson Korg­ma­ka­res lil­la käl­lar­lo­kal märks in­te trend­vin­dar­na mer än att kund­kret­sen ser li­te mer va­ri­e­rad ut när rot­ting­en har en f

Hallands Nyheter - - Bostad - MA­RIA SOXBO/TT

– Vi ha­de en bu­tik un­der någ­ra år i bör­jan av 2000-ta­let, då det un­der en pe­ri­od kom in väl­digt många unga män som skul­le kö­pa tvätt­kor­gar i rot­ting. Det är väl så vi mär­ker vad som tren­dar, sä­ger Eri­ca Larsson, med ett skratt.

HON ÄR KORGMAKARE i fjär­de ge­ne­ra­tio­nen i fa­mil­je­fö­re­ta­get Larsson Korgmakare som grun­da­des re­dan 1903 av Eri­cas far­fars far och hans bror. Då gjor­des korg­sto­lar, nu görs möb­ler­na i rot­ting. De små, bär­ba­ra kor­gar­na som sål­des i mas­sor i bör­jan har för­svun­nit ur sor­ti­men­tet. De kor­gar som trots allt häng­er i lo­ka­len till­ver­kas av ett an­nat li­tet fa­mil­je­fö­re­tag i Est­land.

– Vi har dem ba­ra för att vi är korgmakare, vi tyc­ker att det mås­te fin­nas någ­ra kor­gar här och vi tyc­ker om fa­mil­jen som gör dem. Men vi gör ing­en vinst på korg­för­sälj­ning, där kan vi in­te läng­re kon­kur­re­ra med den bil­li­ga im­por­ten, be­rät­tar Eri­ca.

– Själ­va hant­ver­ket dä­re­mot, att gö­ra möb­ler, har fått ett upp­sving igen. Det märks att män­ni­skor tyc­ker om det hand­gjor­da och när­pro­du­ce­ra­de.

För­u­tom små skift­ning­ar i pro­duk­tio­nen är det mesta sig likt i Lars­sons verk­stad. Den lil­la lo­ka­len på Skepps­bron i Stock­holm är fö­re­ta­gets tred­je adress, och här har de fun­nits se­dan 1981. In­te myc­ket har för­änd­rats se­dan dess.

– Nej, skill­na­den är väl egent­li­gen ba­ra att vi har en si­da på Fa­ce­book och en da­tor nu­me­ra, Och en

spik­pi­stol och en kom­pres­sor, men jag an­vän­der ju fort­fa­ran­de far­fars fars böj­trä när jag bö­jer, be­rät­tar Eri­ca och vi­sar hur rot­ting­en böjs – nu som då – ge­nom att de hår­da rot­ting­pin­nar­na het­tas upp, rik­tas och se­dan kyls ned med kallt vat­ten.

I verk­sta­den till­ver­kas dels Lars­sons egen kol­lek­tion av rot­ting­möb­ler, de fles­ta ri­ta­de av Eri­cas far­far John, dels de rot­ting­möb­ler som finns i Svenskt tenns sor­ti­ment. Svenskt tenns Jo­sef Frank och John Larsson blev go­da vän­ner, och sam­ar­be­tet som bör­ja­de re­dan på 1930-ta­let rul­lar på än i dag.

– Det är ju fan­tas­tiskt att vi fort­fa­ran­de gör de­ras möb­ler, sä­ger Eri­ca för­und­rat och fort­sät­ter:

– De ha­de en fin re­la­tion, far­far och Frank. De lyss­na­de myc­ket på varand­ra. Svenskt tenn-möb­ler­na tar fort­fa­ran­de lång tid att gö­ra, så vi bru­kar gö­ra tio åt gång­en för att kun­na ef­fek­ti­vi­se­ra ar­be­tet li­te.

I dag är det Eri­ca Larsson och kol­le­gan Las­se som gör i prin­cip allt ar­be­te, me­dan Eri­cas pap­pa Stig, nu 76 år, ibland kom­mer in och hjäl­per till trots att han har va­rit pen­sio­när länge.

– Det är ju det som är så fint med hant­verks­yr­ken – hög ål­der är ing­en nack­del ut­an be­ty­der ba­ra lång er­fa­ren­het.

ERI­CAS EGEN DOT­TER är än så länge ba­ra el­va år, men Eri­ca be­rät­tar att hon re­dan nu sla­git fast att mor­far Stig ”mås­te le­va länge” så att han hin­ner lä­ra hen­ne hant­ver­ket.

– Han har en viss press på sig, sä­ger Eri­ca och skrat­tar – och läg­ger till att hon än­då vill att dot­tern plug­gar or­dent­ligt först, även om hon skul­le vil­ja gå in i fö­re­ta­get.

Larsson Korgmakare, som star­ta­de i hård kon­kur­rens i bör­jan av 1900-ta­let, är nu­me­ra den en­da fir­man som till­ver­kar rot­ting­möb­ler i Sve­ri­ge. Den är ock­så en av få i Eu­ro­pa.

– Jag har hört ryk­tes­vä­gen att det finns en i Ita­li­en, en i Frank­ri­ke och nå­gon ut­an­för Lon­don, men fler än så kän­ner jag in­te till. Det finns så klart duk­ti­ga korgmakare som till­ver­kar kor­gar i oli­ka ma­te­ri­al, men jag vet in­te hur många av dem som kan le­va på det. Det var omo­dernt så länge att många hann för­svin­na, sä­ger Eri­ca.

NU HAR DOCK pen­deln svängt igen, och det när­pro­du­ce­ra­de, hant­verks­mäs­si­ga har åter hög sta­tus. In­te minst av mil­jö­hän­syn. Vi vär­nar om kva­li­tet och väl­jer gär­na hant­verk fö­re slit-och-släng. Så Larsson Korgmakare har att gö­ra, in­te minst med att re­pa­re­ra flä­ta­de rot­tingsit­sar på gam­la böjträ­sto­lar från ös­ter­ri­kis­ka Tho­net som trend­käns­li­ga kun­der har fyn­dat på auk­tion.

– Det tar sex till sju tim­mar att flä­ta en ny sits på dem. Tidsåt­gång­en be­ror på hur ostört vi får ar­be­ta. Jag och Las­se bru­kar lyss­na på ljud­böc­ker när vi job­bar.

Bild: ERIK SIMANDER

NYA KUN­DER. Eri­ca Larsson är fjär­de ge­ne­ra­tio­nens korgmakare med lo­kal i Gam­la stan i Stock­holm.

COMEBACK. Den klas­sis­ka böjträ­sto­len finns i många va­ri­an­ter och är of­ta av mär­ket Tho­net. Rot­tingsit­sar­na som of­ta gått sön­der av ål­der går att flä­ta om, ett van­ligt upp­drag för Larsson Korgmakare. När sit­sen är klar kan den betsas mör­ka­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.