Tre unga greps ef­ter in­trång på Re­cycling

Hallands Nyheter - - Falkenberg - MÅRTEN SAMUELSON mar­ten.samuelson@hn.se

Un­der nat­ten till tis­dag greps tre per­so­ner för för­sök till stöld på Falkenberg Re­cycling.

Runt halv två ti­den un­der nat­ten tog sig två unga män och en kvin­na in på det 34 000 kvadrat­me­ter sto­ra om­rå­det på Ma­gasin­s­vä­gen, in­till Ter­mi­nal­bo­la­get. De tre upp­täck­tes av väk­ta­re när de rör­de sig vid ett last­bils­släp som stod par­ke­rat på skrot­går­den. Väk­tar­na slog larm och tre po­li­ser samt en hund­fö­ra­re kal­la­des till plat­sen.

Per­so­ner­na greps på plats och miss­tänks nu för för­sök till stöld. Bå­de män­nen och kvin­nan släpp­tes ef­ter för­hör un­der mor­go­nen men miss­tan­kar­na kvar­står.

FALKENBERG RE­CYCLING ar­be­tar med me­tal­lå­ter­vin­ning. Man kö­per upp me­tal­ler och järn­skrot som be­ar­be­tas och se­dan säljs vi­da­re. Det mesta går på ex­port.

Fö­re­ta­get har ti­di­ga­re haft gans­ka sto­ra pro­blem med in­brott och stöl­der in­nan man sat­te upp ka­me­raö­ver­vak­ning för någ­ra år se­dan.

– Då tog vi gans­ka många di­rekt och se­dan har det lug­nat ner sig. Be­vak­nings­fö­re­ta­get ser om det är nå­gon på om­rå­det och lar­mar po­li­sen och oss, för­kla­rar Ida An­ders­son på Falkenberg Re­cycling.

Me­tal­ler och verk­tyg är det

* Var­för är du an­ti vack­ra mar­si­pan­ro­sor? – Mat ska ju sma­ka. Det är i mun­nen det hän­der. Ögat ska in­te snu­va mun­nen på kon­fek­ten. Rik­tigt god mat ser au­to­ma­tiskt god ut än­då.

* Hur var det att spe­la in pro­gram­met? – Jät­te­ro­ligt! Man får ju la­ga mat och det är det ro­li­gas­te jag vet. Se­dan är det myc­ket jag la­gar för förs­ta gång­en, och det kans­ke är dumt att gö­ra i tv. Det lär värl­den bli varse.

* Vad är din grej i pro­gram­met? – Det är nog att jag job­bar myc­ket med det gam­la hus­mors­hant­ver­ket. Att gö­ra sa­ker från bör­jan. Det går att kö­pa fär­dig man­del­mas­sa, men det är myc­ket ro­li­ga­re att ta en man­del och gö­ra mas­sa av den.

* Vad var ut­ma­ning­ar­na för dig? – Det får jag in­te be­rät­ta än. Men i förs­ta pro­gram­met ska vi tol­ka ett barn­domsmin­ne. Min kä­ra far­far var känd som trak­tens bäs­ta jord­gubbsod­la­re, och när jag är li­te som tju­var­na van­ligt­vis har va­rit ute ef­ter. Stöl­der­na har ge­nom­förts bå­de av or­ga­ni­se­ra­de ligor och drog­på­ver­ka­de per­so­ner.

– MEN DE mest vär­de­ful­la gre­jer­na har vi in­låsta och det ver­kar som att det här in­te har va­rit så väl­pla­ne­rat ut­an för li­ten och li­te för bu­sig ryck­te jag upp li­te för många jord­gubbs­plan­tor i hans land. Jag var jät­te­glad, far­far var su­perarg.

* Vad tyc­ker du om ju­ryn? – Hmm... Bå­de och. De är jät­te­duk­ti­ga. Men jag kan ju tyc­ka att en viss grej är su­per­gott el­ler jät­te­fint, men det är vad de tyc­ker som spe­lar roll. Först ska man hit­ta sin egen käns­la i det här nya kö­ket, och sen ska man gö­ra det till en gans­ka krä­sen ju­ry som har star­ka åsik­ter om hur det ska va­ra. mer spon­tant. Ung­do­mar som va­rit ute ef­ter ”bra-at­t­ha-gre­jer”. Bland an­nat ha­de de ta­git ett par byx­or. De har va­rit in­ne i nå­gon con­tai­ner och up­pe i någ­ra ma­ski­ner och ro­tat, konsta­re­rar Ida An­ders­son. * – Nja, in­te di­rekt. Det här är li­te som ett Big brot­her för mat­in­tres­se­ra­de. Vi har va­rit där in­ne näs­tan dyg­net runt, haft mik­ro­fo­ner på oss och de har fil­mat oss he­la ti­den. Finns sä­kert 50 tim­mar fil­mat ma­te­ri­al på mig, och jag har sä­kert sagt nå­got som jag in­te vill ska va­ra med i TV. Men det mär­ker vi. Jag är in­te spe­ci­ellt oro­lig.

Des­sert­mäs­tar­na har sä­songs­pre­miär 23 au­gusti.

MATILDA CARLSTRÖM

Bild: MÅRTEN SAMUELSON

BÄTT­RE BEVAKNING. Ida An­ders­son är glad åt att fö­re­ta­get nu­me­ra har ka­me­raö­ver­vak­ning som ome­del­bart av­slö­jar om obe­hö­ri­ga tar sig in på om­rå­det när man stängt för da­gen.

Bild: MAGNUS SE­LAN­DER

Är du ner­vös in­för pre­miä­ren?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.