”Risk för kärn­va­pen­k­rig”

Svensk ex­pert ef­ter Trumps och Nord­ko­re­as hot: Det är ett högt, högt spel som på­går

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

En mi­li­tär kon­flikt på ko­re­ans­ka halvön kan slu­ta med att re­gi­men i Nordkorea kol­lap­sar – men ris­ken är ock­så stor att lan­det an­vän­der si­na kärn­va­pen. I så fall är det Syd­ko­rea el­ler Ja­pan som är i fa­ro­zo­nen, sna­ra­re än USA.

Det häv­dar Li­nus Hag­ström, pro­fes­sor i stats­ve­ten­skap och Östa­si­en­kän­na­re vid För­svars­hög­sko­lan.

– Ett kon­ven­tio­nellt krig mel­lan Nord- och Syd­ko­rea är in­te ett sär­skilt tro­ligt sce­na­rio. I en kon­ven­tio­nell drabb­ning bor­de Syd­ko­rea vin­na. Nord­ko­re­as kon­ven­tio­nel­la strids­kraf­ter är föråld­ra­de. De­ras pi­lo­ter har ex­em­pel­vis in­te sär­skilt myc­ket flyg­tid, sä­ger han.

–Det är där­för som den nord­ko­re­ans­ka re­gi­men har lagt al­la si­na ägg i en korg och sat­sat hårt på kärn­va­pen. De har re­so­ne­rat att ”om vi har kärn­va­pen är det ing­en som vå­gar ge sig på oss”. I grun­den be­ter de sig helt ra­tio­nellt för en stat som vill över­le­va.

Nordkorea med­de­la­de un­der nat­ten mot i går att lan­det över­vä­ger en ro­bot­at­tack mot ame­ri­kans­ka ba­ser i Gu­am i Stil­la ha­vet. Det­ta ba­ra någ­ra tim­mar ef­ter Trumps be­sked att yt­ter­li­ga­re hot från dik­ta­tu­ren kom­mer att mö­tas med ”eld och ra­se­ri”.

Se­na­re följ­de Trump upp med ett par Twit­te­rin­lägg om att USA:S kärn­va­pen­ar­se­nal är ”star­ka­re och mer kraft­full än nå­gon­sin ti­di­ga­re”. För­hopp­nings­vis be­hö­ver USA ald­rig an­vän­da den, tilla­de han.

USA:S ut­ri­kesmi­nis­ter Rex Til­ler­son för­sva­ra­de, un­der en re­sa till just Gu­am, pre­si­dents hår­da ord­val. Den nord­ko­re­ans­ke le­da­ren för­står in­te di­plo­mat­språk, en­ligt Til­ler­son.

Hag­ström på­pe­kar att Nord­ko­re­as re­gim upp­nått pre­cis den av­skräck­nings­ef­fekt som man he­la ti­den ar­be­tat för. Sam­ti­digt har det nya hänt att USA har fått en pre­si­dent som stund­tals ver­kar obe­räk­ne­lig.

– Det är ett högt, högt spel som på­går, ett ”chic­ken ra­ce”. Ett pro­blem är gi­vet­vis att Nord­ko­re­as kärn­va­pen suc­ces­sivt har för­bätt­rats, vil­ket ska­pat ett del­vis nytt lä­ge. I USA är det vis­sa som be­fa­rar att nord­ko­re­a­ner­nas kärn­va­pen bör­jar ut­gö­ra ett re­ellt hot.

Många ex­per­ter är tvek­sam­ma till kva­li­te­ten på nord­ko­re­a­ner­nas mis­si­ler. Frågan är om de kan sty­ra mis­si­ler­na dit de vill, ex­em­pel­vis till ön Gu­am som de ho­tat med.

– Det finns sto­ra osä­ker­he­ter kring det­ta. Men det är nog in­te lä­ge att chan­sa på att mis­si­ler­na är un­der­må­li­ga. För öv­rigt är det kans­ke in­te Gu­am el­ler USA som har mest att fruk­ta. Det blir san­no­likt Ja­pan el­ler Syd­ko­rea som rå­kar mest il­la ut, sä­ger Hag­ström.

Han tror att av­spän­ning ba­ra kan upp­nås om USA han­te­rar Nordkorea som man han­te­rat and­ra kärn­va­pen­sta­ter.

– USA har ju upp­rät­tat go­da re­la­tio­ner med dik­ta­tu­rer för­ut, sä­ger han.

Ett mer oro­väc­kan­de sce­na­rio är att USA för­sö­ker slå ut Nord­ko­re­as kärn­va­pen med kon­ven­tio­nel­la mis­si­ler. I så fall finns ris­ken att Nordkorea sva­rar med att an­vän­da de kärn­va­pen som und­gått at­tac­ken.

–Men det kan ju ock­så hän­da att en ame­ri­kansk ak­tion får lan­det att kol­lap­sa. Det finns stor kän­ne­dom bland be­folk­ning­en om vad för typ av ledare man har, och många i Nordkorea är tröt­ta på re­gi­men.

Ro­land Jo­hans­son/tt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.