Win­berg: "Ål­der är ing­en be­last­ning”

Att va­ra 70 år är ing­en ål­der för en po­li­ti­ker. S-ve­te­ra­nen Mar­ga­re­ta Win­berg har ka­len­dern full med upp­drag – att en­bart äg­na sig åt träd­gård och barn­barn är ing­et som loc­kar. – Jag är väl li­te av en po­li­tisk nörd, er­kän­ner hon.

Hallands Nyheter - - Livets Gång - MAR­TIN APPEL TT

Jäm­ställd­hets­mi­nis­ter, ar­bets­mark­nads­mi­nis­ter, jord­bruks­mi­nis­ter, riks­dags­le­da­mot, kvin­no­för­bunds­ord­fö­ran­de… Mar­ga­re­ta Win­bergs me­rit­lis­ta är lång, och hon har of­ta be­fun­nit sig i den po­li­tis­ka het­luf­ten.

ROMANSRYKTET MED Gö­ran Persson un­der hen­nes tid som vice stats­mi­nis­ter loc­ka­de skval­ler­pres­sen me­dan po­li­tis­ka jour­na­lis­ter fo­ku­se­ra­de på de­ras yr­kes­mäs­si­ga kon­flik­ter. Hen­nes mot­stånd mot eu­ron gjor­de att hon 2003 fick läm­na re­ge­ring­en och i stäl­let bli am­bas­sa­dör i Bra­si­li­en.

Men när Mar­ga­re­ta Win­berg in­för 70-års­da­gen ser till­ba­ka på sin po­li­tis­ka gär­ning är det jäm­ställd­hets­frå­gor­na som hon själv lyf­ter fram.

– Jag var ord­fö­ran­de i vårt kvin­no­för­bund när vi drev ige­nom var­va­de lis­tor till va­let 1994. Det är nå­got väl­digt vik­tigt.

MAR­GA­RE­TA WIN­BERG HAR va­rit po­li­tiskt ak­tiv un­der sto­ra de­lar av sitt liv, och se­dan 2008 är hon gift med väns­ter­po­li­ti­kern Jörn Svens­son.

Hon sä­ger att bå­da är ”po­li­tis­ka nör­dar”, och att po­li­ti­ken fort­fa­ran­de spe­lar en vik­tig roll i hen­nes liv. Hon är i dag ord­fö­ran­de i re­gi­on­full­mäk­ti­ge för Jämt­land­här­je­da­len och kyr­ko­po­li­ti­ker i Ös­tersund. I april ut­sågs hon ock­så av re­ge­ring­en till sär­skild ut­re­da­re av so­ci­al­tjänst­la­gen. Loc­kar in­te pen­sio­närs­till­va­ron?

– Nej, fak­tiskt in­te. Jag är väl­digt glad över att ”bli an­vänd” och att jag fort­fa­ran­de kan va­ra med och på­ver­ka. Jag för­står in­te hur till­va­ron skul­le te sig om jag in­te ha­de de här sa­ker­na att gö­ra.

Att äg­na sig åt träd­går­den el­ler barn­bar­nen på hel­tid är ing­et al­ter­na­tivt – i al­la fall in­te än så länge. – Nej, det får an­stå. De se­nas­te åren har po­li­ti­kens mant­ra va­rit för­yng­ring. Mar­ga­re­ta Win­berg be­kla­gar att vi i Sve­ri­ge är då­li­ga på att upp­skat­ta den kun­skap som ål­der ger.

– Här har många and­ra län­der en an­nan syn. Ål­der är ing­en be­last­ning ut­an er­fa­ren­het räk­nas. Det kan jag gil­la.

HUR LÄNGE HON själv tän­ker fort­sät­ta va­ra ak­tiv vet hon in­te. Allt be­ror på häl­san och om hon fort­sät­ter att bli no­mi­ne­rad. Men än så länge tyc­ker hon att po­li­tik är ro­ligt. Vad har va­rit den störs­ta driv­kraf­ten för dig som po­li­ti­ker?

– Mitt ur­sprung och min pap­pa, sä­ger Mar­ga­re­ta Win­berg.

Pap­pan, som var me­tall­ar­be­ta­re, blev sjuk när hon själv var i 20-års­ål­dern, och ef­tersom han in­te ha­de nå­gon stark po­si­tion i sam­häl­let ham­na­de han långt ned i vård­kön.

– Pap­pa fick in­te den vård han be­höv­de och dog vid 56 års ål­der. Jag var pap­pas flic­ka och det var då jag be­stäm­de mig för att ar­be­ta po­li­tiskt. Min pap­pas död dri­ver mig fort­fa­ran­de att ar­be­ta för att rätt­vi­san ska öka.

”Jag är väl­digt glad över att ’bli an­vänd’ och att jag fort­fa­ran­de kan va­ra med och på­ver­ka”

MAR­GA­RE­TA WIN­BERG

EN­GA­GE­RAD. Med fle­ra mi­nister­pos­ter på sitt cv, där­ibland vice stats­mi­nis­ter, har Mar­ga­re­ta Win­berg en ge­di­gen er­fa­ren­het som po­li­ti­ker.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.