Holm hopp­full om svens­ka chan­ser­na i höjd­hop­pet

Hallands Nyheter - - Sporten - JOEL TIVEMO 031-62 40 00 joel.tivemo@gp.se

I dag in­leds höjd­hoppstäv­ling­ar­na med da­mer­nas kval. Vi lät Stefan Holm se in i spåku­lan och tip­pa vem som fly­ger högst. – Det finns två kla­ra fa­vo­ri­ter, sä­ger han.

Höjd­hopp är en svensk pa­rad­gren. Pa­trik Sjö­berg, Kaj­sa Ber­gqvist, Emma Green, Staf­fan Strand, Li­nus Thörn­blad och så in­te minst Stefan Holm. Den sist­nämn­de är i Lon­don för att som trä­na­re föl­ja So­fie Skoogs es­ka­pa­der i höjd­hopps­mat­tan.

Men vi bör­jar med her­rar­na. De­ras kval bör­jar i mor­gon, fre­dag. Där ser Stefan Holm en gi­ven guldfa­vo­rit.

– Det är Mu­taz Es­sa Bars­him. Det är ing­et snack om det. Där bakom är det helt öp­pet. De­rek Drou­in som vann VM 2015 och OS i fjol har ba­ra gjort 2.30 i år. Boh­dan Bon­daren­ko är på väg till­ba­ka men är in­te rik­tigt där, sä­ger han.

PÅ DAMSIDAN SER för­ut­sätt­ning­ar­na lik­nan­de ut. Ma­riya La­sitske­ne, som hop­pat 2.06 i år, vän­tas ta gul­det ut­an stör­re kon­kur­rens.

– De (La­sitske­ne och Bars­him) är solkla­ra fa­vo­ri­ter. Det är in­te ba­ra det att de har hop­pat högst, de har ock­så va­rit väl­digt sta­bi­la. Det är det man vill ha med sig, sä­ger Stefan Holm.

– Man får of­ta frågan om det in­te är en stor press att gå in som fa­vo­rit. Jo, men jag går ju hell­re in och har vun­nit al­la täv­ling­ar än att ha för­lo­rat al­la täv­ling­ar, sä­ger han.

För svenskt vid­kom­man­de då? Jo, bå­de So­fie Skoog och Eri­ka Kin­sey kan ut­ma­na om me­dalj om da­gen är rätt.

– Fi­nal­plats är det giv­na må­let för bå­da i mi­na ögon. De har va­rit om So­fie Skoogs och Eri­ka Kin­seys chan­ser högt up­pe på Di­a­mond Le­a­gu­e­täv­ling­ar och sla­git många av de bäs­ta. Kans­ke kan de till och med bli topp sex – topp åt­ta. Tit­tar man hi­sto­riskt vad det har krävts för att va­ra topp sex är det un­ge­fär 1.94. Det har i snitt räckt till en 4:e plats på VM. Så gör man 1.95–1.97 så är man med och slåss om me­dal­jer, sä­ger Stefan Holm. Det finns en så­dan po­ten­ti­al i dem?

– Ja, men se­dan ska det gö­ras just den da­gen och helst i ett förs­ta för­sök. Lik­väl som de kan slåss om me­dalj kan de ock­så för­svin­na i kva­let. Det är ett gans­ka stort spann med hop­pa­re som är i den si­tu­a­tio­nen.

”Lik­väl som de kan slåss om me­dalj kan de ock­så för­svin­na i kva­let.”

STEFAN HOLM

Bild: PET­TER ARVIDSON

HOPP­FULL. Stefan Holm ser två solkla­ra fa­vo­ri­ter i VM:S höjd­hopp, en i her­rar­nas och en i da­mer­nas. Han tror att de svens­ka tje­jer­na kan ut­ma­na om me­dalj om da­gen är rätt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.