RE­DO FÖR LÅNGLOPP.

En del ba­dar och la­par sol på se­mestern. Se­dan finns det så­da­na som Jonas Ra­be. Han spring­er Ultra­va­san mel­lan Sä­len och Mo­ra på sin le­dig­het.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - Li­vets.gang@hn.se

När han hör­de ta­las om Ultra­va­san tyck­te han att det lät helt ga­let. I år spring­er Jonas Ra­be de 90 km för tred­je gång­en.

Det är full fart hem­ma hos Jonas Ra­be. Sö­ner­na Ki­li­an, tre år, och Leo, ett år, för­sö­ker kom­ma över­ens om någ­ra le­go­bi­tar. Mam­ma Christi­a­ne räd­dar den färg­gla­da klos­sen från minsting­en vil­ket ut­lö­ser en ljud­lig re­ak­tion.

– In­nan bar­nen kom trä­na­de jag gans­ka myc­ket. När Ki­li­an kom tog det tvär­stop, nu­me­ra finns det in­te så myc­ket tid, sä­ger Jonas och be­rät­tar att han är upp­vux­en i en ori­en­te­rings­fa­milj med fast­rar som är ori­en­te­rings­mäs­ta­re.

SJÄLV HAR HAN även äg­nat sig åt fot­boll, ping­is och in­ne­ban­dy.

I slu­tet av ton­å­ren bör­ja­de han med mountain­bi­ke och det krävs ing­en stör­re slut­led­nings­för­må­ga för att in­se att Jonas gil­lar att vis­tas i skog och mark. Up­pen­bar­li­gen väl­digt myc­ket ef­tersom han läg­ger en av si­na se­mester­vec­kor i trak­ter­na kring Mo­ra. In­te nog med det, för tred­je gång­en stäl­ler han upp i Ultra­va­san, lop­pet som går längs Va­sa­lop­pet. Må­let är att springa nio mil och kän­na sig i hygg­lig form ef­teråt.

– FÖRS­TA GÅNG­EN jag hör­de ta­las om Ultra­va­san tänk­te jag att det är helt ga­let att springa 90 kilo­me­ter ut­an att gå sön­der i krop­pen, minns Jonas som bå­de åkt Va­sa­lop­pet på ski­dor och kört Cy­kel­va­san.

– Jag har all­tid hål­lit på myc­ket med id­rott men se­dan bar­nen kom har jag näs­tan in­te rört cy­keln. Jag bör­ja­de springa li­te och 2015 var jag med i Ultra­va­san. Jag upp­täck­te att det är rik­tigt ro­ligt med långa lopp. Det är li­te spän­nan­de, ska man kla­ra det el­ler in­te?

Förs­ta gång­en sprang Jonas på nio tim­mar och två mi­nu­ter. För­ra året var det läng­re sträc­kor på grus i kom­bi­na­tion med att han va­rit sjuk strax fö­re. I år är må­let att springa un­der nio tim­mar. Han skrat­tar och läg­ger till:

– För­ut­satt att jag hål­ler mig frisk. Det blir många för­kyl­ning­ar i den här fa­mil­jen. Och jag ha­de gär­na haft mer tid att trä­na men för­ut­sätt­ning­ar­na är som de är när man har en treå­ring och en ettå­ring.

EF­TERSOM HAN TILL var­dags pend­lar till job­bet i Gö­te­borg hän­der det att han kli­ver av tå­get i Åsa på hem­vä­gen och spring­er längs Katte­gatt­s­le­den hem till Var­berg. Och i stäl­let för att ta tå­get he­la vägen in till Cen­tral­sta­tio­nen i Gö­te­borg sti­ger han någ­ra gång­er i vec­kan av i Möln­dal och pro­me­ne­rar de fy­ra kilo­me­ter­na till job­bet.

– Det gäl­ler att klämma in trä­ning­en där det fun­kar, kon­sta­te­rar han.

Jonas och Christi­a­ne har in­hand­lat en jog­ging­vagn där de stu­var in grab­bar­na och ger sig ut på löp­ning om hel­ger­na. Det ser lätt och le­digt ut när Jonas spring­er med Ki­li­an i vag­nen, det syns in­te alls att vag­nen väger 20 ki­lo.

– Den är li­te tung men det är en bra lös­ning, vi kan ta med oss poj­kar­na och trä­na.

BÅ­DE KI­LI­AN OCH Leo har re­dan del­ta­git i sitt förs­ta lopp. De ställ­de upp i Pap­ri­ca­lop­pet för någ­ra vec­kor se­dan och nu hop­pas Jonas att det har tänts en li­ten gnis­ta av in­tres­se för löp­ning hos sö­ner­na.

– Jag spring­er myc­ket for­ta­re än pap­pa, sä­ger Ki­li­an och för­kla­rar att han kom­mer i mål först.

Jo, ef­tersom han sit­ter i jog­ging­vag­nen som Jonas skju­ter fram­för sig är det ound­vik­ligt att Ki­li­an ”vin­ner”. Men den 19 augusti får han in­te föl­ja med ut på ba­nan. Då ska pap­pa springa själv. Kloc­kan fem på mor­go­nen står han och al­la de and­ra del­ta­gar­na i start­fål­lan.

– Vi bör­jar med en ap­plåd för ar­ran­gö­rer­na, och oss själ­va. Se­dan stic­ker vi iväg.

JONAS HYLLAR ar­ran­gö­rer­na och me­nar att lop­pet är ett av de all­ra bäs­ta.

– Rent ar­ran­görs­mäs­sigt är det otro­ligt bra, de har hål­lit på länge och vet vad som krävs. Det är hel­ler ing­en hets som i många and­ra lopp, Ultra­va­san är nå­got som vi gör till­sam­mans, al­la vi som spring­er. Det är ett trev­ligt lopp med en här­lig at­mo­sfär.

ANNA-MI MATZÉN

Bild: AN­NI­KA KARLBOM

UTMANANDE. Jonas och so­nen Ki­li­an på trä­ning på Strand­pro­me­na­den vid fäst­ning­en. Vag­nen väger 20 ki­lo.

TRÄNINGSTEAM. Tack va­re en jog­ging­vagn kan Jonas ta med so­nen Ki­li­an på trä­ning på Strand­pro­me­na­den vid fäst­ning­en.

Bil­der: AN­NI­KA KARLBOM

BAKSIDAN. Längst ner på t-shir­ten finns Ul­tara­va­sans sträck­ning från Sä­len till Mo­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.