Vårky­lan ska­pa­de skör­de­pro­blem

LANTBRUK: Våren har va­rit bå­de torr och kall vil­ket gör att fäl­ten mog­nar se­na­re. Lant­bru­ka­ren An­ders Ri­chards­son är tack­sam för stra­te­giskt regn som gjort att grö­dor­na kla­rat sig bra.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - MA­RIA LOEWEN ma­ria.loewen@hn.se

I en skör­de­trös­ka på ett fält mel­lan Årstad och Ves­si­ge sit­ter lant­bru­ka­ren An­ders Ri­chards­son bakom rat­ten. Ut­an­för bakru­tan spru­tar svar­ta små frön från ett rör ner i en stor tank.

– Det där blir till raps­ol­ja för er mat­lag­ning, sä­ger An­ders Ri­chards­son som dri­vit lantbruk i mer än 30 år.

Den ljus­gu­la höst­rap­sen som trös­kan slu­kar bru­kar lant­bru­ka­re skör­da cir­ka sju till tio da­gar ti­di­ga­re än i år. Tem­pe­ra­tur­mäs­sigt har det va­rit en kal­la­re vår vil­ket re­sul­te­rat i att grö­dor­na mog­nat mer lång­samt.

– Augusti är vår skör­de­må­nad, men vi vill egent­li­gen va­ra igång re­dan i ju­li.

chef för spann­måls­en­he­ten på Lant­män­nen, har vä­der­si­tu­a­tio­nen va­rit sam­ma i he­la lan­det. – Ini­ti­alt har det va­rit en torr och kall vår i he­la Sve­ri­ge, även i Halland, sä­ger han.

sker se­na­re kan det bli bråda da­gar för An­ders Ri­chards­son som får ar­be­ta mer kon­cen­tre­rat om väd­ret tillå­ter.

– Jag har mel­lan 20-25 trösk­da­gar och emel­lanåt är vi kla­ra mel­lan 20-28 augusti. Många gång­er hål­ler vi på in i sep­tem­ber. Det skö­na med att kom­ma igång ti­di­ga­re är att allt in­te be­hö­ver gö­ras på en gång.

In­te ba­ra tem­pe­ra­tu­ren spe­lar roll – även reg­net. Det har va­rit hyf­sat med regn un­der maj till nor­ma­la mäng­der un­der ju­ni i Halland, men un­der ju­li må­nad har det va­rit sto­ra skill­na­der i he­la lan­det.

– Regn­om­rå­den som dra­git in har kom­mit syd­väst från Dan­mark och dra­git in över Skå­ne och Got­land. Men Halland har in­te rik­tigt fått det­ta, det har va­rit 5075 pro­cent av nor­mal ne­der­börd, sä­ger Mi­kael Jeppsson.

va­rit på ett an­tal träf­far med läns­sty­rel­sen och Lant­bru­kar­nas Riks­för­bund, om till­gång på vat­ten, och sum­me­rar själv he­la växt­pe­ri­o­den som tor­ra­re.

– Vi bru­kar va­ra blö­ta upp till knä­na nå­gon gång per år, men det har vi in­te va­rit på två år.

”Augusti är vår skör­de­må­nad, men vi vill egent­li­gen va­ra igång re­dan i ju­li”

AN­DERS RI­CHARDS­SON

lant­bru­ka­re

att på­pe­ka, me­nar Mi­kael Jeppsson, att det all­tid är sto­ra vä­der­skill­na­der i län och till och med in­om en soc­ken.

– Vad gäl­ler grö­dor­na så har det reg­nat stra­te­giskt rätt un­der he­la växt­pe­ri­o­den. Det var torrt för­ra året ock­så, men skör­den är in­te för­säm­rad i år, ge­ne­rellt sätt, sä­ger An­ders Ri­chards­son.

Han hop­pas att han, med rätt för­ut­sätt­ning­ar, kom­mer att ta in en nor­mal skörd på to­talt 1 000 ton vil­ket är re­kord ef­tersom od­ling­en sker på stör­re are­al.

– Och av 1 000 ton är 55 ton höst­raps.

Näs­ta vec­ka är det spann­må­len som står på tur och ska skör­das.

DET ÄR VIK­TIGT

BÖR­JAN. Det­ta fält är det förs­ta som skör­das.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.