André trivs på hem­ma­plan

SMULTRONSTÄLLET: ANDRÉ IS­BERG André Is­berg ha­de svårt att be­stäm­ma sig för vad som är hans smult­ron­stäl­le. Det stod mel­lan för­äld­ra­hem­met och vid stran­den, Kå­sa. Va­let föll till slut på för­äld­ra­hem­met.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - KARL-OS­KAR SKEPPSTEDT karl-os­kar.skeppstedt@hn.se

I kam­pen mel­lan stran­den och barn­doms­hem­met vin­ner det se­na­re. I al­la fall när brot­ta­ren André Is­berg ska fyl­la på ener­gi­be­stån­det mel­lan trä­nings­pas­sen.

Men ett par tim­mar in­nan vi ska ses kom­mer ett sms, ”finns det möj­lig­het att skju­ta fram in­ter­vjun en tim­ma?”. När vi väl slår oss ned på hans för­äld­rars ute­plats kom­mer för­kla­ring­en: Han har va­rit på stran­den... – Kå­sa är fa­vo­ritstran­den. Bra sand, var­ken för lång­grunt el­ler för djupt. Det är myc­ket ung­do­mar ock­så, och det pas­sar ju oss, be­rät­tar André Is­berg.

NÄR VI TRÄF­FAR André har han se­mes­ter från job­bet som elekt­ri­ker. Men se­mes­ter för en elit­sat­san­de brot­ta­re är ing­en van­lig ”Svens­son-le­dig­het” sä­ger André, fast han just den­na da­gen hun­nit åka bort till stran­den. För någ­ra vec­kor se­dan var han i Madrid och täv­la­de, men han hann ba­ra gå en match in­nan det var över. En smäll un­der ögat re­sul­te­ra­de i sex stygn och André fick stå över fort­satt brott­ning för att und­vi­ka att så­ret skul­le gå upp.

NÄR DET IN­TE blir stran­den Kå­sa de le­di­ga da­gar­na bru­kar han pas­sa på att ta sig till gal­le­ri­an för att äta buffé med kom­pi­sar­na.

– Jag trä­nar nio-tio pass i vec­kan, så det går åt en del ener­gi. En bit över 4000 ka­lo­ri­er om da­gen. Det är svårt att få i sig så myc­ket. Spe­ci­ellt när man job­bar, sä­ger han.

Och det är där­för han har valt sitt för­äld­ra­hem som smult­ron­stäl­le. André har brot­tats se­dan han var i sex­års­ål­dern, och för­äld­rar­na har all­tid ställt upp för att un­der­lät­ta

när han har vart iväg och trä­nat el­ler täv­lat.

– Jag kom­mer hit och äter med fa­mil­jen li­te då och då. Of­tast blir det hus­mans­kost. Det är det jag har vux­it upp med, sä­ger han.

– Ut­an mam­ma och pap­pa ha­de jag in­te kom­mit så långt som jag har gjort. När jag var li­ten var det ju brott­ning var­je helg. Farsan har all­tid vart med och kört mig, och jag får fort­fa­ran­de hjälp med mat.

I FA­MIL­JEN FINNS ut­ö­ver mam­ma och pap­pa ock­så en två år yng­re bror, Oscar Is­berg, som ock­så brot­tas. Trots ål­derskill­na­den har han all­tid vart en spar­ring­part­ner.

– Han var in­te så bra när han var yng­re, men han har bli­vit bra. Men han har fått ta li­te stryk om man sä­ger...

Att André blev brot­ta­re är ing­en till­fäl­lig­het. Pap­pa Lars Is­berg var själv brot­ta­re, så när da­gis­kom­pi­sen Oscar Jo­hans­son skul­le bör­ja brot­tas så häng­de André på.

– Sen fast­na­de jag där. Men jag höll på med fot­boll ock­så när jag var yng­re. Men när jag var 12-13 år fick jag väl­ja, det tog för myc­ket tid med bå­da. Jag var bäst på brott­ning, så jag val­de det.

Nu­för­ti­den tar brott­ning­en näs­tan all tid för André, men när han var mind­re bru­ka­de fa­mil­jen ta bå­ten till Bo­hus­län över som­ma­ren.

– Vi åk­te upp med en an­nan fa­milj som ock­så har barn i min och min brors ål­der. Vi åk­te runt bland öar­na i Bo­hus­län och var bor­ta i tre-fy­ra vec­kor. Det var rik­tig av­kopp­ling då. Men det fun­kar ju in­te läng­re att va­ra bor­ta så länge från trä­ning, be­rät­tar han.

I ÅR ÄR den en­da le­dig­he­ten som in­te in­ne­fat­tar en­bart brott­ning en sol­se­mes­ter till Mal­lor­ca med kom­pi­sar­na i en vec­ka. Sen åker han ra­ka vägen där­i­från för att trä­na med lands­la­get. Så att brott­ning­en är ”hans värld”, som han själv sä­ger, rå­der inga tvi­vel om. Just nu bor han ock­så till­sam­mans med en an­nan brot­ta­re. Bå­da har sam­ma tänk be­rät­tar han, vil­ket un­der­lät­tar i var­da­gen.

– När man kom­mer hem så kan man ju tu­ras om att gö­ra mat. Men of­ta kom­mer vi hit och kä­kar än­då. Han ock­så, be­rät­tar André.

PO­PU­LÄR PLATS. Kyl­skåpet hem­ma hos mam­ma och pap­pa får of­ta be­sök när André är hem­ma. En brot­ta­re har all­tid be­hov av att fyl­la på ka­lo­ri­er.

Bild: KARL-OS­KAR SKEPPSTEDT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.