”Ett stort miss­lyc­kan­de”

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - Ma­til­da.carlstrom@hn.se

Ar­range­mang­et i Var­berg får kraft­full kri­tik från bu­tiks­in­ne­ha­va­re som tyc­ker att tors­da­gar­na kos­tar mer än de sma­kar.

Fyr­tio me­ter i ving­bredd och 30 me­ter långt. Det var ing­et li­tet flyg­plan som på låg höjd pas­se­ra­de Var­berg un­der tors­dags­för­mid­da­gen.

Det sto­ra pla­net från För­svars­mak­ten fick nog en och an­nan var­ber­ga­re att lyf­ta på ögon­bry­nen när det flög på låg höjd över kus­ten. Det vi­sa­de sig hand­la om en helt van­lig fly­göv­ning för be­sätt­ning­en.

– Vi mås­te öva när vi har ny be­sätt­ning, pre­cis som am­bu­lans­per­so­nal el­ler brand­män. De mås­te få sin öv­ning för att fly­ga bå­de i Sve­ri­ge och ut­om­lands på bå­de fred­li­ga och far­li­ga­re upp­drag, sä­ger Jan Lidman, kom­mu­ni­ka­tions­chef

”Vi mås­te öva när vi har ny be­sätt­ning, pre­cis som am­bu­lans­per­so­nal el­ler brand­män”

JAN LIDMAN kom­mu­ni­ka­tions­chef, Ska­ra­borgs flyg­flot­tilj

på Ska­ra­borgs flyg­flot­tilj.

FLYGPLANET VAR AV mo­del­len TP84 Her­cu­les, och när man ser ett så­dant kan man va­ra sä­ker på att det kom­mer från just Ska­ra­borgs flyg­fot­tilj.

– Vi har sex styc­ken Her­cu­les­plan. Det är ba­ra vi i he­la Sve­ri­ge som har det, sä­ger Jan Lidman.

PLA­NET ÄR OM­KRING 30 me­ter långt, 40 me­ter i ving­bredd och är 12 me­ter högt. Tomt väger det cir­ka 34 ton.

MA­TIL­DA CARL­STRÖM

Bild: ADAM IHSE/TT/AR­KIV

HER­CU­LES­PLAN. Pla­net i mit­ten är av sam­ma modell som det som flög över Var­berg. Jas-pla­nen var dock in­te mde den här gång­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.